Lež

0
421

Autor: RSDr. Ladislav Urban

Když jsem byl malý kluk, maminka mi říkávala: „Nikdy nelži, kdo lže, ten krade a do pekla se hrabe“. Celý život se jejího přání držím.

Když koncem roku 1989 OF chtělo více demokracie a dialog ve společnosti, říkali jsme ano. Ale již lež o mrtvém studentu Martinu Šmídovi každého přemýšlivého zarazila, proč?! Sliby Václava Havla a dalších exponentů deroucích se na pyramidu moci, že nedojde k žádné nezaměstnanosti, že lékařská péče bude pro každého stejná v míře, jakou bude potřebovat mohly někoho uspokojovat, ale již brzy a nyní stále více vidíme, že šlo jen o lži. Jaký je rozdíl mezi pravdou, polopravdou, nepravdou a lží? Rozdíl je veliký. Pravda je objektivní vyjádření reality. Polopravda může mít dvě polohy buď neznám pravdu celou nebo vědomě část pravdy zamlčuji. Nepravdu vyslovím pokud mám chybné informace, kterým věřím. Lež je vědomě vyslovená nepravda.

Známe výrok, že státy žijí na myšlenkách na kterých vznikly. V naší zemi se plně potvrzuje. Nový režim vznikl na lži a lež je nosnou ideou naší reality. Musí být vráceno, co bylo ukradeno! Soukromý vlastník je nejlepší hospodář! A tak se v restitucích vracel i majetek, někdy i vícekrát již vlastníkovi zaplacený nebo značně zvelebený. A tak se v malé privatizaci rozkrádal majetek občanů často vybudovaný v akci Z, bezplatnou prací brigádníků. A tak se velká privatizace doplnila kuponovou privatizací, která vyvolala lživé přesvědčení, že se vše rozděluje občanům. Podniky, které potřebovaly provozní kapitál byly formou kuponové privatizace rozkrádány, přiváděny k bankrotu, kdy je šikovní za pověstnou babku lehce získávali. Aby nebylo možno zpochybnit toto konání byla hned v počátku paralyzována bezpečnost a hned poté odstraněna právní ochrana socialistického vlastnictví tj vlastnictví všech občanů. Tak se každý kdo na to měl žaludek mohl chovat v naší zemi jako vítěz na dobytém území.

Nejvíce lží a ideologických montáží nás obklopuje na poli historie. Zpochybněn je samotný příchod Slovanů, zdůrazňována podřízenost kulturnějšímu a mocnějšímu západu, kritika a negace husitského hnutí, mlčení o Bílé hoře, protože až tam se vracíme v restitucích, jednoznačně kladně hodnoceno Rakousko a Rakousko Uhersko a naše zařazení v nich. Přechází se I. světová válka a u II. světové války se připouští pouze role spojenců a mizivá úloha sovětské armády. Zpochybňují se tzv Benešovy dekrety . Sám prezident E. Bemeš je špiněn a to zejména z ohledem na poválečný odsun německého obyvatelstva a chování při vládní krizi v roce 1948. Únor 1948 se vykládá jako komunistický puč. Po roce 1990 se rozšířila lež o tom, že většina občanů Československa chce rozdělení společného státu. Lživá je i snaha povýšit některé excesy českých občanů ku konci války vůči německým občanům na pravidlo, a snaha se neustále omlouvat, jako bychom snad my byly strůjci války. O lžích a polopravdách, o zamlčování pravdy by se mohla napsat mnoha set stránková kniha. Je snaha aby občané neznali svoji minulost a starali se jen o dnešek. Nezajímali se jeden o druhého, aby starost o člověka nahradila starost o peníze.

A také dnešek je o lži. Předvolební sliby o odstranění korupce jsou lží. Korupci lze v kapitalismu jen neustále omezovat, ale ne odstranit. Na ní stojí tento systém! Lež o tom, že KSČM není demokratickou stranou, když plně respektuje Ústavu ČR, když respektuje i zákony , se kterými nesouhlasí. Strana, která v každých volbách získává velký počet hlasů občanů, která je vnitřně demokraticky řízena, která se nepodílí na rozkrádání majetku občanů a vyhlašování populistických a lživých programů je nedemokratická? Je třeba pozastavit její činnost, aby snad nezískala větší volební podporu než současné vládní strany, které nezvládají řízení státu a vedou jej do záhuby? Snad ne!

V každém normálním, právním státě se trestný čin posuzuje podle zákona, který platil v době spáchání tohoto činu. U nás to neplatí? Viz např. kauza bratří Mašínů! Ale vždyť i podle dnes platného trestního zákona je v § 140 přesně stanoveno co je vražda. Kdyby Česká republika byla právním státem, musely by orgány činné v trestním řízení reagovat na snahu některých politiků očistit jejich vraždy. Bohužel orgány činné v trestním řízení nekonají ani ve stovkách jiných současných kauz.

Podobně vyznívají lži o našem zadlužení, které ve skutečnosti způsobily polistopadové vlády. Nejen naprostým výprodejem národního hospodářství, ale i bezkoncepčností řízení, neexistencí rozvojové strategie země, likvidací trhů pro náš průmysl. Devastací českého zemědělství. Omezováním našich vědeckých a vývojových kapacit. Bezhlavým ničením všeho, co se v minulosti osvědčilo. To vše se dělo a děje jen proto aby zloději a škůdci nemohli být nikdy potrestáni. Aby jedna aféra byla rychle překryta jinou. Zoufalá situace je i v oblasti životního prostředí. Přeci nejde jen o záchranu několika suchých stromů, ale zejména o dlouhodobou a promyšlenou koncepci velmi rozumného využívání přírodních zdrojů.

Pokud bude náš občan dál mávat rukou nad situací v naší zemi a tvrdit, že nic neovlivní, dočká se toho, že nebude co ovlivňovat. Bude rozkraden i důchodový a zdravotnický systém, rozprodány pole, louky, lesy a zbytky našeho přírodního bohatství. Národ bude vystaven stejné zvůli jako po bitvě na Bílé hoře. Mladí lidé budou z naší země odcházet jinam za možností lépe žít. Což nechceme nic udělat pro naše děti, pro generace budoucí? Nebo nám jde jen o každý nový den?

Nám komunistům ne!

RSDr. Ladislav Urban
Předseda OV KSČM Domažlice a KR KSČM v Plzni
Bývalý poslanec PČR, zastupitel PK a zastupitel města Domažlice

Zdroj: OV KSČM Domažlice