Pekingská iniciativa

0
885

Komunistická strana Číny v dialogu se světovými politickými stranami v setkání na nejvyšší úrovni – Peking, 30. listopadu – 3. prosince 2017

1. My a více než 600 delegátů, 300 politických stran a politických organizací ze 120 zemí, jsme se zúčastnili Dialogu Komunistické strany Číny se světovými politickými stranami v setkání na nejvyšší úrovni, které bylo uspořádáno Mezinárodním oddělením Ústředního výboru Komunistické strany Číny v Pekingu ve dnech 30. listopadu – 3. prosince 2017.

2. Pod názvem „Pracujme společně ve prospěch celého společenství a celého lidstva i lepšího světa: odpovědnost politických stran“ byly v průběhu tohoto setkání na nejvyšší úrovni vedeny intenzívní a hluboké diskuze a interakce se zaměřením na různá témata, jako například „Myšlenky Xi Jinpinga o socialismu v nadcházející epoše s typickými čínskými rysy“, „Rozvoj Číny: nová epocha, nové vize“, „Podpora inovací ve světě: role Číny“, „Budování silnějších politických stran, výzvy a vyhlídky“, „Úsilí o lepší rozvoj zemí: praxe a zkušenosti politických stran“, „Společná realizace Iniciativy Belt and Road: úloha politických stran“, a „Usměrňování výstavby společenství a celého lidstva i lepšího světa: Role a odpovědnost politických stran“. Tyto diskuze jsou soustředěným úsilím pochopit, jak dál pokračovat při rozvoji celého lidstva a jak dojít k praktickým východiskům při společné výstavbě celého společenství a celého lidstva i lepšího světa. Toto setkání bylo velmi úspěšné a bylo dosaženo maximálního konsenzu.

3. Jsme svědky toho, že svět prochází zásadním vývojem a přeměnami, ale na pořadu dne zůstává mír a rozvoj. Trendy globální multipolarity, ekonomická globalizace, IT technologie a kulturní pestrost – to vše jde rychle kupředu; změny v globálním systému řízení a správy a v mezinárodním pořádku nabírají na tempu; země jsou čím dál tím více vzájemně propojeny a závisí na sobě navzájem; a touha lidstva po lepším životě roste. Ale svět stále čelí rostoucí nejistotě a destabilizujícím faktorům. Proces oživení světové ekonomiky je i nadále nestabilní; globální ekonomický růst postrádá energii; propast mezi bohatými a chudými se prohlubuje; a problémy spojené s nevyrovnaným a neadekvátním rozvojem se projevují i v globálním měřítku. Na pozadí složité a nestabilní globální světové situace se objevují jedno po druhé regionální ložiska potenciálních nepokojů; a nekonvenční bezpečnostní hrozby jako je terorismus, kyberhrozby, infekční choroby a klimatické změny nabývají na intenzitě. Svět, ve kterém žijeme je plný, jak nadějí, tak výzev. Naším společným ideálem a touhou je budování lepšího světa.

4. Jsme toho názoru, že tváří v tvář složitým a hlubokým změnám v mezinárodní situaci nemůže žádná země sama čelit mnoha výzvám, které před lidstvem stojí; a žádná země se nemůže stáhnout do izolace. Budoucnost každé země spočívá v rukou jejího lidu a budoucnost lidstva spočívá v rukou lidí všech zemí. Vývoj lidské společnosti se nachází na křižovatce a cesta, kterou vidíme a po které se ubíráme, určuje naděje a budoucnost lidstva. Měli bychom přijmout a podporovat myšlenku propojení zájmů a společné budoucnosti místo orientace na své vlastní zájmy a na mentalitu dichotomie, a podporovat budování společnosti mající společnou budoucnost a směřující k lepšímu světu.

5. Jsme toho názoru, že pouze tehdy, když se všechny země vydají cestou mírového rozvoje, můžeme žít v bezpečnějším a lepším světě. Mír a rozvoj tvoří organickou jednotu, v níž se vzájemně podporují a posilují. Mír, stejně jako vzduch a sluneční paprsky neregistrujeme, ale těžíme z něho. Ale nikdo z nás bez něho nemůže žít. Mír byl vždy touhou lidí na celém světě a nezbytným předpokladem pro rozvoj. Na druhé straně rozvoj je konečným klíčem pro řešení všech problémů ve světě. Světový mír může být v zásadě zachován jen prostřednictvím udržitelného rozvoje. Země musejí prosazovat princip udržování světového míru a podporovat společný rozvoj, důsledně usilovat o win-win spolupráci, aktivně se podílet na budování a přeměně celosvětového systému řízení a správy a učinit mezinárodní řád férovějším a spravedlivějším.

6. Jsme toho názoru, že vybudování nové podoby mezinárodních vztahů, která se bude vyznačovat vzájemným respektem, poctivostí, spravedlností a win-win spoluprací, je nezbytné pro vytvoření společenství se společnou budoucností a pro lepší svět. Vzájemný respekt znamená, že země budou vzájemně respektovat svoji suverenitu, nezávislost a územní celistvost, budou respektovat zvolené směry rozvoje a hodnoty, rozdíly ve společenském systému, ideologii a kulturních tradicích, budou podporovat vzájemné výměny a spolupráci a zohledňovat zájmy a legitimní obavy druhých stran při prosazování svých vlastních zájmů. Poctivost a spravedlnost znamenají, že musíme zajistit stejná práva, příležitosti a pravidla a že světové záležitosti budou řešeny formou diskusí a konzultací vlád a lidu všech zemí; že musíme prosazovat a dodržovat smysl a principy Charty OSN, zajistit rovnocennou a jednotnou aplikaci mezinárodního práva místo aplikace selektivní, založené na něčích soukromých zájmech; že musíme určovat naše stanoviska a postupy podle významu jednotlivých případů a vyhnout se tak faktionalismu a dvojím standardům. Win-win spolupráce znamená, že bychom měli ustoupit od mentality „hry s nulovým součtem (zero-sum-game)“ a překonaného myšlení jedné strany vítězící a druhé strany ztrácející, a podporovat novou myšlenku vzájemného prospěchu a realizovat společné výhody a společný rozvoj prostřednictvím konzultací a spolupráce.

7. Uvědomujeme si, že neexistují žádné obdobné případy z minulosti nebo zkušenosti, ze kterých by se dalo čerpat při budování společnosti mající společnou budoucnost. Avšak naše odvaha a smysl pro odpovědnost nás povedou kupředu a dodají nám nevyčerpatelnou sílu. Když půjdeme společně, můžeme dojít dále. V procesu budování společnosti mající společnou budoucnost a směřující k lepšímu světu by měly vlády, politické strany, parlamenty, společenské organizace a občané sehrát aktivní roli. A zvláště politické strany sehrávají rozhodují roli při získávání podpory lidu a v poskytování politického vedení jako základní organizační formy a důležité síly v politickém obrazu zemí. V dnešní době se trvalý mír, celosvětová bezpečnost, celková prosperita, otevřenost, čistota a krása stále více stávají nadějemi lidí po celém světě, toužícími po lepší budoucnosti; a je neotřesitelnou odpovědností a posláním politických stran, aby vedly svět tímto směrem. Vyzýváme politické strany na celém světě, aby se k nám připojily v budování světového míru a přispěly tak k celosvětovému rozvoji a dodržování mezinárodního řádu. Politické strany v různých zemích by měly upevnit vzájemnou důvěru, posílit komunikaci a společně vybudovat – na základě nové podoby mezinárodních vztahů – novou podobu mezistranických styků vytvářející společný základ pro překonávání rozdílů, pro vzájemné respektování a vzájemné poznávání tak, aby vznikla mohutná síla, která nám umožní budovat společnost mající společnou budoucnost.

8. Vyzýváme politické strany, aby přispěly k vybudování partnerské spolupráce. Měli bychom zaujmout korektní přístup k budování mezistátních styků prostřednictvím komunikace a nikoliv konfrontace, prostřednictvím partnerství, a nikoliv spolčení států. Země by se měly zbavit mentality studené války, silové politiky a sektářství. Měly by usilovat o užší partnerství soustavným prohlubováním vzájemného porozumění a hledání win-win spolupráce. Velké země by měly respektovat základní zájmy a hlavní obavy jiných zemí a měly by považovat malé země za sobě rovné, dodržovat právo při prosazování společných zájmů a klást větší důraz na spravedlnost. Země by měly upevňovat přátelské a partnerské vztahy se svými sousedy a starat se o moře, polární oblasti, vesmír, internet a ostatní oblasti spolupráce spíše, než soupeřit jako v boxerském ringu. Politické strany by měly být více rozhodné a přijímat více kroků v pobízení vlád a obyvatelstva různých zemí k prohlubování vzájemného porozumění, podporovat koordinaci politik a budování mezilidských vztahů, měly by hrát aktivnější roli v budování globálního partnerství.

9. Vyzýváme politické strany, aby přispěly k budování světového míru. Touha po bezpečnosti je základním lidským instinktem. Musíme vypěstovat nové nazírání na společnou, srozumitelnou, kooperativní a udržitelnou bezpečnost, abychom účinně zajistili jak národní bezpečnost, tak posílili světový bezpečnostní režim. Musíme se zasazovat o řešení sporů dialogem a rozdílů diskusí, musíme se zasazovat o respektování úlohy OSN jako hlavního vyjednávacího a zprostředkovatelského kanálu, přispívat k řešení konvenčních bezpečnostních výzev a problémů v oblastech potenciálních nepokojů a společně se zabývat nekonvenčními novými hrozbami jako je terorismus. Politické strany musí sehrát konstruktivnější roli se silnějším smyslem pro odpovědnost a poslání tak, aby zajistily celosvětovou bezpečnost bez teroru.

10. Vyzýváme politické strany, aby podporovaly celosvětový rozvoj. Země musí postupovat společně v dobrém i ve zlém, usilovat o win-win spolupráci místo izolacionismu, exkluzivismu a protekcionismu. Země – především hlavní ekonomiky – musí zintenzivnit mikropolitickou koordinaci, dodržovat pravidla WTO, podporovat multilaterální obchodní systém, oživit obchodní a investiční činnost a podporovat vybudování otevřené světové ekonomiky. A my musíme dále zlepšovat celosvětový ekonomický a finanční systém řízení a zasadit se, aby příslušné systémy a uspořádání byly spravedlivější a dodržovaly princip dosahování sdíleného růstu prostřednictvím diskuse a spolupráce. Musíme věnovat více pozornosti zranitelným skupinám, usilovně pracovat na zmírnění chudoby, zasazovat se o otevřenější a vyváženou ekonomickou globalizaci tak, aby její výnosy by sdílené všemi, usilovat o snížení nerovnováhy a nepřiměřenosti v celosvětovém vývoji tak, aby přínosy ze světového ekonomického růstu byly sdíleny obyvatelstvem všech zemí. V tomto procesu musí politické strany – s ohledem na požadavek domácího rozvoje i celkového rozvoje světa – pro svět vytvářet více příležitostí pro spolupráci a musí být připraveny vykročit vpřed a podniknout více akcí, aby přispěly k budování světa všeobecné prosperity prostého chudoby.

11. Vyzýváme politické strany, aby přispěly ke vzájemnému poznávání kultur a civilizací. Rozdíly mezi civilizacemi a kulturami by měly být hnací silou rozvoje lidské civilizace místo hlavní příčiny konfliktů. Musíme respektovat odlišnosti civilizací a kultur, podporovat výměny a dialog mezi různými kulturami i rozvojové modely tak, aby mohly spolu soutěžit a společně se vyvíjet prostřednictvím výměn a vzájemným poznáváním. Politické strany musí u existujících a silných kultur respektovat ducha harmonie v různorodosti, musí vybízet země, aby odcizení nahradily výměnami, rozpory a střety názorů vzájemným poznáním a nadřazenost soužitím; musí vybízet země, aby společně usilovaly o otevřený svět bez odloučenosti a bez samotářství.

12. Vyzýváme politické strany, aby se staly strážci životního prostředí. A protože domovem lidstva je tato planeta, musíme podporovat ekologický pokrok, respektovat přírodu, její cesty tak, aby vzniklo harmonické soužití mezi lidskými bytostmi, mezi člověkem a přírodou a mezi člověkem a společností. Musíme podporovat zelenou výrobu i zelený životní styl, nízkoenergetický a udržitelný. Musíme směřovat k programu 2030 o udržitelném a vyrovnaném rozvoji. Musíme usilovat o dosažení modelu udržitelného rozvoje obsahujícího zvýšenou produkci, vyšší životní úroveň a zdravé ekosystémy. Společně je třeba usilovat o plnění Pařížské dohody; země musejí přinášet svůj vlastní vklad na základě principu sdílené odpovědnosti. Politické strany musí být dynamické a v dlouhodobé perspektivě převzít odpovědnost za naši generaci, za budoucí generace a za ekologické životní prostředí, zavádět inovace znamenající ještě větší příspěvek k vybudování čistého krásného světa a čisté vody.

13. Vyzdvihujeme ohromné úsilí a významný příspěvek Komunistické strany Číny v čele s generálním tajemníkem Xi Jinpingem a čínské vlády při podpoře budování společnosti mající společnou budoucnost a směřující k lepšímu světu. Jsme rádi, že se Iniciativa Belt and Road z myšlenky mění postupně v akce a z vize v realitu s produktivními výsledky. Myšlenky a ideje, které Čína při implementaci Iniciativy Belt and Road předložila, se setkaly se širokou podporou. Princip rozsáhlých konzultací, společných příspěvků a sdílených přínosů a výhod byl zařazen do rezolucí OSN. Širokého konsenzu bylo dosaženo u Hedvábné stezky – jejího principu míru a spolupráce, otevřenosti a sdílenosti, vzájemného poznání a vzájemných přínosů a výhod. Politika, infrastruktura, obchod, finanční a mezilidská propojenost – to vše se stalo důležitým postojem a přístupem k mezinárodní a regionální spolupráci. Praxe ukázala, že Iniciativa Belt and Road odpovídá trendům dnešní doby, slouží zájmům lidí všech zemí a poskytuje platformu pro budování společnosti mající společnou budoucnost. Přejeme si, aby byla zaznamenána naše upřímná očekávání a srdečná přání u příležitosti implementace Iniciativy.

14. Jsme potěšeni, že budování společnosti mající společnou budoucnost je také zdůrazněno v Xi Jinpingově Myšlence o socialismu v nové epoše s čínskými znaky. Dokazuje to, že Komunistická strana Číny jako velká strana se silným smyslem pro odpovědnost a globální perspektivu usiluje jak o blahobyt čínského lidu, tak o lidský pokrok. Tleskáme odvaze Komunistické strany Číny za její odvahu provést svou vlastní reformu. Od 18. sjezdu Komunistické strany Číny její Ústřední výbor v čele s generálním tajemníkem Xi Jinpingem neochvějně, plně a nekompromisně řídí Stranu a zlepšil schopnost Strany vést a řídit, což vytvořilo pevný základ pro historický úspěch a přeměnu v Číně a stalo se pro Čínu nejdůležitější zárukou sehrávat svou úlohu jako odpovědná významná země a přinášet nové a větší přínosy světu.

15. Jsme potěšeni, že při doprovodných akcích v průběhu Dialogu Komunistické strany Číny se světovými politickými stranami v setkání na nejvyšší úrovni byly vedeny hluboké dialogy a bylo dosaženo širokého konsenzu mezi Komunistickou stranou Číny a zástupci afrických politických stran ve věci vybudování Čínsko-afrického společenství se sdílenou budoucností: Poslání a úloha politických stran a širokého konsenzu mezi Komunistickou stranou Číny a politickými stranami středoasijských zemí ve věci Subnárodní spolupráce a společné realizace Iniciativy Belt and Road. Konsenzy mají dalekosáhlý význam pro prohloubení regionální spolupráce a podporu budování společnosti mající společnou budoucnost, a to jak v regionu, tak pro celé lidstvo. Jsme toho názoru, že Čína je druhou největší světovou ekonomikou a největší rozvíjející se zemí, její rozvojová filozofie a úspěšná praxe jsou dobrým doporučením pro další rozvíjející se země v jejich úsilí o odstranění chudoby a urychlení rozvoje. Rozhovory mezi politickými stranami hrají významnou úlohu při prohloubení vzájemného pochopení, při výměně zkušeností z řízení, při zlepšení praktické spolupráce a při zvýšení vzájemné politické důvěry. Mezinárodní společenství musí podporovat více interakcí a výměn mezi politickými stranami různých zemí a organizovat v různých podobách a na různých úrovních mezinárodní mezistranické výměny a akce. Navrhujeme, aby Dialog Komunistické strany Číny se světovými politický stranami v setkání na nejvyšší úrovni byl institucionalizován a stal se platformou na nejvyšší úrovni pro politický dialog s širokou reprezentativností a globálním vlivem.

16. Vyjadřujeme své upřímné díky vedení Komunistické strany Číny a čínské vládě za obrovskou podporu, která přispěla k úspěchu setkání na nejvyšší úrovni. Vyjadřujeme také nejsrdečnější díky našemu hostiteli, Mezinárodnímu oddělení Ústředního výboru Komunistické strany Číny, za jeho vřelou pohostinnost a úžasnou organizaci, stejně jako za štědrou podporu všech dalších, děkujeme dobrovolníkům za jejich ochotu a služby. Velmi se těšíme se na příští setkání Dialogu!