PLNĚNÍ VOLEBNÍHO PROGRAMU KSČM do ZHMP v letech 2014-2018

0
793

Vložil: Admin

PRÁVO OBČANA ROZHODOVAT

Každý občan Prahy má právo vyjadřovat se k životu města a podstatně více než dosud o něm i rozhodovat.
Zastoupení odborníků, občanských sdružení a iniciativ činných na území města v komisích rad a poměrné zastoupení ve výborech zastupitelstev dle výsledku voleb.

Jsme zastoupeni jen v 6 výborech z 13. Ve zbývajících výborech máme zástupce, kteří dostávají veškeré podkladové materiály pro jednání. Po dohodě navrženi naši zástupci do komisí, přes opakované sliby zatím nerealizováno (v 48 komisích pouze 3 naši zástupci). Náš zastupitel je členem DR DP. Od 1.1. 2016 má předsedkyně klubumožnost účastnit se jako host jednání Rady HMP.Tuto možnost využíváme.

Vytváření místních občanských rad ze zástupců občanských sdružení, iniciativ a aktivních občanů, které budou poradními orgány zastupitelstev a jejich výborů. Přímá účast občanů na přípravě rozpočtu…

Je vytvořena Rada zastupitelů, tvořená zastupiteli MČ, která se schází pravidelně před jednáním ZHMP a projednává jednotlivé body programu, příp. další témata. Zástupci občanských sdružení a iniciativ jsou využíváni ne systematicky, ale ad hoc k jednotlivým kauzám. Po opakovaných návrzích byla do loňského i letošního rozpočtu zařazena částka 20 mil. Kč na využití formou participativního rozpočtu.

Zavedení komunitního plánování služeb… Veřejné diskuse s občany nad územním a strategickým plánem, urbanistickými a architektonickými studiemi a nad zásadními projekty města..
Posílení významu petic a podnětů občanů a jejich odpovědné řešení… Právo každého Pražana vystoupit k projednávané věci na zasedání zastupitelstva a jeho výborů a při interpelacích.

Metropolitní plán je v tuto chvíli v připomínkovém řízení, veřejné diskuze k němu organizoval magistrát. Zároveň problematiku územního rozvoje města konzultujeme s experty a iniciativami, které se tomu věnují, např. Klub za starou Prahu, ASORKD, architekti apod. Prosadili jsme, aby se občané mohli vyjadřovat k návrhu programu jednání, k jednotlivým bodům jednání a interpelovat. Dbáme na důsledné projednávání petičních akcí a stížnosti v kontrolním výboru i na zastupitelstvu s návrhy na opatření.

Provozování městského rozhlasového a televizního kanálu…. Rovný přístup do všech radničních novin…

Funguje metropolitní televize Praha TV, kterou však provozuje soukromá televizní společnost. Dále Regina DAB Praha, která je radiem veřejné služby a je jednou z regionálních stanic Českého rozhlasu. Vysílá pro posluchače hlavního města a okolí. Přístup do radničních novin všude nemáme.

Zřízení bezplatných občanských poraden na radnicích.

Bezplatné právní poradny na radnicích MČ v různé míře existují, někde specifikováno pro jaké skupiny obyvatel (senioři, nízkopříjmové)nebo o jaký druh právní rady se jedná (bydlení, exekuce apod.).V rámci KV a některých OV KSČM a ve spolupráci se SON provozujeme bezplatně tyto právní poradny.

HOSPODAŘENÍ A KONTROLA

Majetek města je nás všech, nenechme si jej rozkrádat nebo nevýhodně rozprodávat…
Zrušení nevýhodného zadávání činností, které lze zajistit pracovníky městských úřadů externím firmám.
Řádnou evidenci, správu a ochranu majetku města, uvážlivé hospodaření, perspektivní posilování výše majetku a výnosů z něho. Zabránění rozprodávání majetku pod cenou…
Posílení kontroly průběhu výběrových řízení na veřejné zakázky či veřejné soutěže s důraznějším využitím práv zřizovatele a s cílem zabránit předražování, tunelování, korupci a klientielismu. Prověření účelnosti dříve uzavřených hospodářských smluv (Opencard, dopravní stavby, Veolia apod.)

Zásadně vystupujeme proti rozprodávání majetku města (budov, firem, pozemků) a proti využívání externích služeb namísto úředníků magistrátu.

Podporujeme znovunabytí firem, které zajišťují veřejné služby (voda, svoz a zpracování odpaů apod.)

Tato oblast je předmětem soustavné pozornosti při jednání ZHMP. Opakovaně jsme žádali při jednání ZHMP o posouzení vynaložených prostředků na akce typu Blanka, Opencard, rovněž jsme žádali o změnu smlouvy s Veolií, o nájmu Škodova paláce atd. V tomto směru bylo dosaženo dílčích úspěchů – jedná se s Veolií o odkup akcií Prahou, bylo dosaženo snížení nájmu ve Škodově paláci a karta Opencard je nahrazena levnější „lítačkou“. Její využití se nyní rozšiřuje v rámci pilotního ověřování na některých základních a středních školách (vstupní karta do budovy, objednávání obědů, přístup k tiskárnám a dalším službám školy).

OCHRANA OBČANŮ A MAJETKU

Chceme žít ve městě v bezpečí, kde se nebudeme bát o život a majetek..
Zvýšení počtu, kvality a osobní úrovně strážníků Městské policie, rozšíření služeb strážníků – okrskářů Městské policie a hlídek příslušníků Policie ČR v terénu k zajištění bezpečnosti občanů a ochraně jejich majetku.

Trvalá pozornost vývoji personálního stavu PČR a MP v rámci práce ve výboru pro bezpečnost a chodu integrovaného záchranného systému, podpora materiálního dovybavení jednotlivých složek IZS (policie, hasičů, záchranářů), podpora kamerového systému, požadavek na eliminaci nežádoucího prodlení při předávání pacientů od ZSHMP do nemocnic.

Realizaci uceleného systému prevence kriminality zaměřeného především na ochranu dětí, mládeže, žen a důchodců a na rizikové chování osob a skupin…

Zajištění prevence je věnována průběžně pozornost, k potírání následků sprejerství vznesena interpelace s pozitivní reakcí primátorky. Nebyl akceptován náš požadavek na práci v komisi prevence kriminality. Podpořili jsme koncepční materiály zaměřené na prevenci kriminality a drogových závislostí, s důrazem na děti a mládež.

Zlepšení dopravní kázně a snížení nehodovosti zkvalitňováním přímého dohledu nad dodržováním pravidel provozu moderními prostředky a nekompromisní řešení dopravních přestupků….
Nulovou toleranci k hazardu – likvidaci sítě herních automatů, kasin.

Vystupujeme nekompromisně za omezení hazardu. Navrhli jsme přijetí nulové tolerance, což neprošlo, ale námi podpořená nová vyhláška, která se týká změny rozdělování financí z hazardu na základě počtu obyvatel a ne počtu hracích přístrojů a heren v té které MČ, je krokem vpřed.

BYDLENÍ PRO VŠECHNY

Podpora obecního a družstevního bydlení, zvýšení podílu obecních bytů a bydlení v centru města.

Prosazujeme dlouhodobě na všech jednáních.

Snížení nájemného v obecních bytech na 75 Kč/m2 .

Konkrétní kroky učiněny nebyly.

Sociální bydlení pro potřebné formou sociálního nájemného v obecních bytech.

Prosazujeme dlouhodobě na všech jednáních. V souvislosti s připravovaným zákonem o sociálním bydlení jsme navrhovali, aby hlavní město se ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi zabývalo možnostmi zajištění určitého procenta bytů určených na tento účel. Dále jsme navrhli, aby se udělala inventura prázdných bytů na území hlavního města a hledaly se možnosti získání těchto bytů do vlastnictví města a městských částí tak, aby se daly využít jako sociální bydlení (v Praze jsou tisíce volných bytů a bylo by to levnější než nová výstavba).

Převod celého výnosu nájemného z obecních bytů a z prodeje obecních bytů do fondů údržby, obnovy a výstavby bytového fondu. Fondy města a městských částí pro obnovu bytových domů s bezúročnými půjčkami s dobou splatnosti až do deseti let. Regenerace panelových sídlišť s podporou dotací MMR a půjček SFRB.

Podpořili jsme vznik Fondu sociálního bydlení s tím, že veškeré peníze z privatizace půjdou do tohoto fondu. Na výborech, zastupitelstvech i v rámci interpelací jsme požadovali, aby peníze z tohoto fondu byly uvolňovány na účel, k němuž byl fond vytvořen. Díky tomuto systematickému tlaku se koncem roku 2017 podařilo prosadit vyčlenění finančních prostředků z Fondu na spolufinancování projektů městských částí, jejichž cílem je rekonstruovat prázdné domy na bytové domy pro seniory a mladé rodiny s nízkými příjmy, či na domy s pečovatelskou službou. Na zastupitelstvu se podařilo také prosadit vyčlenění finančních prostředků na výstavbu nových bytů na městském pozemku na Černém mostě. Byty mají sloužit k ubytování mimopražských občanů pracujících ve zdravotnictví či školství, jichž je v Praze nedostatek. Praha totiž v současné době má ve svém majetku již jen cca 7000 bytů, což je 1% celkového bytového parku hlavního města a i vládnoucí koalice si uvědomuje, že má zoufalý nedostatek bytů, v nichž by mohlo být stanoveno nájemné dostupné pro rodiny s nižšími příjmy.

Využívání možností právních předpisů k vynucení udržování technického stavu a obsazenosti domů a bytů jejich majiteli.

Bylo navrhováno na jednání výboru v poslanecké sněmovně.

Novelizace zákonných předpisů k zajištění povinné registrace bydlišť a v nich bydlících osob. Propojení těchto registrů obcí s centrálním registrem obyvatel.

Bylo opakovaně navrhováno na jednání výboru v poslanecké sněmovně a na odborných seminářích.

Zavedení veřejně přístupných seznamů žadatelů a vyřízených žádostí o nájem obecního bytu a bytu v domě s pečovatelskou službou pod kontrolou zastupitelstev, stanovení pravidel pronájmu obecních bytů podle sociálního a zdravotního stavu s přihlédnutím k potřebám určitých pracovníků (např. příslušníků policií a záchranářských služeb, zdravotníků, učitelů).

Byty pro zmíněné profese vyčleněny jsou, v příštím roce se počítá s navýšením počtu stabilizačních bytů pro mimopražské učitele, to jsme podpořili. Seznamy žadatelů a vyřízených žádostí jdou mimo jednání zastupitelstva, opakovaně jsme kritizovali a žádali o přehodnocení způsobu přidělování bytů v některých částech Prahy obálkovou metodou.

Podpora činnosti sdružení nájemníků, domovních rad, sdružení bytových družstev a společenství vlastníků bytů.

Podporujeme dlouhodobě, včetně řešení konkrétních problémů. Spolupracujeme také se SON, byla uzavřena dohoda o právní spolupráci mezi SON a KV KSČM Praha.

Vytváření podmínek pro novou bytovou výstavbu na pozemcích určených územním plánem a zajištění kvalitního urbanistického řešení.

Vzhledem k průtahům prací na novém územním, respektive metropolitním plánu, je nová výstavba řešena spíš nahodile a nesystémově. Opakovaně jsme žádali projednání problematiky územního plánu, vyjadřujeme se i ke konkrétním návrhům na výstavbu s ohledem na životní prostředí, zahušťování, dopravní situaci, zajištění infrastruktury.

Zabránění vzniku ghet sociálně vyloučených. Řešení bezdomovectví právními, sociálními a ekonomickými opatřeními.

Problematice bezdomovectví věnujeme stálou pozornost dlouhodobě, navštívili jsme různá zařízení pro lidi bez přístřeší, na výborech jsou předávány konkrétní záležitosti k řešení, projednáváno bylo i s ředitelem Městské policie, interpelujeme přípravu na zimní období, situaci kolem Hlavního nádraží, zdůrazňovali jsme potřebu rovnoměrného zatížení v Praze a pomoc při zaměstnávání lidí bez domova. Vystoupili jsme na podporu zřízení zubní ordinace pro lidi bez přístřeší, azylového domu pro bezdomovce po návratu z nemocnice a pro zřízení azylového domu pro ženy bez přístřeší. Podpořili jsme rozšíření počtu výdejních míst jídla pro lidi bez domova, a to v různých MČ. Sledujeme k plnění aktualizace koncepce řešení bezdomovectví na území HMP, která má naši podporu, aktivně k jejímu naplňování vystupujeme. HMP spolu s některými MČ finančně podporuje sdružení Naděje, které provozuje mobilní ambulanci a poskytuje pravidelně třikrát týdně lékařskou či právní pomoc, léky, čisté ošacení a potraviny a sdružení K srdci klíč, které poskytuje ubytování v azylových domech a organizuje zapojení bezdomovců do obecně prospěšných prací. V roce 2017 se počet osob, které tuto službu využívají, zdvojnásobil.

DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, POMOC POTŘEBNÝM

Obnovení sítě poliklinik s praxemi praktických a odborných lékařů, s lékařskou první pomocí a lékárnou s nepřetržitým provozem.

Připomněli jsme při projednávání programového prohlášení vládnoucí koalice nutnost zabývat se sítí ordinací první pomoci, která je, zejména v centru nedostatečná. Problematická je situace kolem Polikliniky Modřany. Ta je městským majetkem, který si do roku 2026 pronajala soukromá společnost. Majoritu v ní v roce 2016 získal Hartenberg Holding ze svěřeneckého fondu Andreje Babiše. Peníze sem posílá město, není jistota, že budou zachovány obory.

Zachování sítě nemocnic a oborů v nich při udržení kvality péče.

Dosud je síť nemocnic zachována, problémy jsou s udržením oborů. Z naší iniciativy se MHMP zabýval problémem dětské léčebny v Říčanech tzv. Olivovny, kde se nahromadily dluhy a je podezření, že záměrem je objekt (zámeček) privatizovat a perspektivně z něj vytvořit kongresové centrum či hotel. Výbor pro zdravotnictví, z podnětu zástupce klubu KSČM, hospodaření Olivovny minimálně dvakrát ročně projednává, ale ani po výměně vedení léčebny se dosud nepodařilo ji plněobsadit vyhovujícím personálem a hospodaření stále ještě není vyrovnané. Myšlenka na privatizaci a přeměnu objektu v kongresové centrum stále visí ve vzduchu a nebýt nás, asi by už byla ve stavu realizace.

Aktivně se angažujeme za zachování Nemocnice Na Františku, která je ve vlastnictví MČ Praha 1. Ta ji chce předat soukromému provozovateli, tím by mohlo dojít k likvidaci neziskových oborů a k omezení dostupnosti a kvality zdravotní péče. Podařilo se prosadit, aby ji hlavní město převzalo do své správy. V tuto chvíli probíhají jednání mezi HMP a MČ 1.

Řešení sociálních a zdravotnických zařízení, které mění vlastníka dle zákona o tzv. církevních restitucí (Žižkovská nemocnice).

V sociální oblasti se problém neobjevil. V oblasti zdravotnictví si nejsme žádného problému vědomi.

Rozšíření počtu lůžek pro následnou péči a v léčebnách pro dlouhodobě nemocné.

Potřeba rozšíření se neustále projednává na výborech, z naší strany je též upozorňováno na tento problém a požadovány kroky a podpora rozšíření kapacit. Je zahrnuto i do návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na roky 2016 – 2020. Problémem je zajištění zdravotnického personálu a zejména vyjednání financování vyššího počtu lůžek ze strany nemocenských pojišťoven. Zdravotní sestry jsou v mnoha zařízeních sociálních služeb nutností, ale jsou hluboce podfinancovány a jejich financování si přehazuje MPSV a ministerstvo zdravotnictví. M. Semelová proto v rámci projednávání státních rozpočtů ve sněmovněnavrhovala navýšení financí určené na platy zdravotních sester a pečovatelek v těchto zařízeních. Nemocenské pojišťovny sociální lůžka financují podstatně méně, než zdravotní, ale brání se i rozšiřování financování zdravotních lůžek. Jedním z řešení je zvýšení rozpočtu na tato zařízení u zřizovatelů, což jsou většinou městské části nebo město. Koncem roku 2017 se podařilo prosadit a postupně realizovat citelnější zvýšení platů zdravotnického personálu v nemocnicích, včetně LDN. HMP podporuje městské části, které plánují rozšíření počtu lůžek následné péče v různých typech zařízení, ale zatím se nepodařilo dosáhnout pozitivního výsledku v jednání s pojišťovnami. Zároveň i na náš podnět každý rok dofinancovává sociální služby.

Umožnění bezbariérového pohybu všemi prostory města a přístupu do dopravních prostředků, úpravy bytů pro zdravotně postižené, lepší podmínky pro zapojení zdravotně postižených občanů do aktivního života.

Podpořili jsme vytvoření mapy bezbariérové Prahy pro zdravotně postižené osoby, dále podporujeme projekty bezbariérového přístupu na tramvajové zastávky, do prostor metra, do tramvají a autobusů, budov úřadů, škol apod. Naši podporu má vytváření chráněných dílen a zaměstnávání zdravotně postižených osob. Tento požadavek byl i tématem našich vystoupení na jednáních zastupitelstva.

Podpora a spolupráce s organizacemi působícími v oblasti zdravotnictví (Český červený kříž, spolky zdravotně postižených občanů a další). Výchova k pomoci druhým.

Kontakt je udržován s Národní radou osob zdravotně postižených, s organizací rodičů dětí s poruchou autistického spektra, se speciálními školami a zařízeními, spolupracujeme se sociálními a zdravotními odbory.

Rozšíření sítě a kapacit obecních sociálních služeb a center (terénní služba, domovy seniorů a ústavy pro zdravotně postižené s pobytovými stacionáři, azylového ubytování) na území města. Přeměnit nevyužívaný bývalý Dům učitelů Modřany na dům s pečovatelskou službou.

Rozšíření sítě a kapacit sociálních služeb a center podporujeme při jednáních na výboru. Je zahrnuto do koncepčních materiálů i do návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na roky 2016 – 2020, který náš klub podpořil. Na Dům učitelů Modřany jsme upozornili na jednání výboru pro zdravotnictví i formou interpelací. Požadovali jsme, aby se urychleně hledalo řešení, ať už přeměnou objektu v dům s malometrážními byty či na zařízení sociálních služeb. V letech 2016/17 bylo vypsáno výběrové řízení na provozovatele a zvítězila společnost, která část objektu pronajímá jako byty, část jako ordinace lékařů, ale značná část výškové budovy zůstává prázdná a HMP, které odmítá pro vysokou nákladnost investovat do rekonstrukce budovy, se nepodařilo získat zájemce o pronájem a využití celé budovy.

Vytváření sociálního systému pro potřebné občany Prahy, kteří se přechodně dostali do tíživé situace.

Je řešeno v rámci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, který podporujeme. Řešeno je také při jednáních souvisejících bodů na výboru i v zastupitelstvu, předkládány jsou náměty a návrhy (některé podněty z rady zastupitelů či od jednotlivých občanů), zastupitelé pomáhají i v konkrétních případech. Podpořili jsme koncepci řešení bezdomovectví, kde jsou uvedena konkrétní opatření.

Azylová zařízení s resocializačními programy (bydlení+práce) pro bezdomovce k jejich návratu do společnosti.

Viz. plnění v bodě „Bydlení pro všechny“

Terénní práce mezi drogově závislými a bezprostředně ohroženými a podpora doléčovacích center.

Je zahrnuto v koncepčních materiálech i v Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na roky 2016 – 2020, který jsme podpořili.

KVALITNÍ, BEZPLATNÉ A DOSTUPNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Vytváření podmínek pro realizaci celoživotního vzdělávání.

Podporujeme granty a programy v rámci celoživotního vzdělávání. Naši podporu má i projekt vzdělávání seniorů v hudebním, výtvarném, dramatickém a tanečním oboru na ZUŠ, které jsou pro ně realizovány bezplatně.

Posílení veřejného školství financovaného z veřejných zdrojů jako převažující základ vzdělávací soustavy na všech stupních. Zvýšit podíl veřejných výdajů na vzdělávání.

Podporujeme granty a dotace na vzdělávání, navrhujeme a podporujeme finance na rozšiřování kapacit veřejných mateřských a základních škol, do rozpočtu jsme už v minulosti prosadili navýšení odměn pro učitele (školy zřizované HMP 200 milionů, školy zřizované MČ 100 milionů korun, v letošním roce je částka navýšena na 300 a 300 mil. Kč); nepodpořili jsme žádné rozšíření oborů vzdělávání a škol soukromých či církevních zřizovatelů. V rámci rozdělování peněz na rozšiřování kapacit mateřských škol upřednostňujeme tyto školy před dětskými skupinami, které se zabývají pouhým ohlídáním dětí.

Zachování sítě veřejných škol, včetně speciálních a uměleckých. V případě vynucené optimalizace rozhodovat v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání, s ohledem na zaměření slučovaných škol, na dostupnost, demografický vývoj a možnosti pracovního uplatnění. Uvolněné školní prostory využívat dál pro potřeby dětí a mládeže.

Došlo k minimálnímu slučování škol, a to z důvodu zachování oboru, případně proto, že škola byla v nájmu v prostorech, které městu nepatří, a škola musela budovu opustit. Důraz byl kladen na soulad s Dlouhodobým záměrem vzdělávání. V jednom případě jsme se slučováním nesouhlasili a aktivně proti němu vystupovali (Chabařovická-Vyšehrad). Obě školy naše zástupkyně školského výboru navštívila a jednala se zaměstnanci.

Obnovení sítě jeslí, rozšíření kapacity mateřských a základních škol, zachování sítě speciálních a uměleckých škol.

Opakovaně jsme na jednání zastupitelstva předkládali návrhy na znovuvybudování sítě jeslí, respektive na vyčlenění financí pro jejich výstavbu. Podporujeme finance na rozšiřování kapacit veřejných mateřských a základních škol. Žádná speciální ani umělecká škola rušena nebyla, po návštěvě speciální školy pro děti s poruchami chování Na Zlíchově jsme navrhli poskytnutí dotace na vybudování nového pavilonu, což se v tuto chvíli realizuje. Díky naší aktivitě zde bylo zachováno speciální pedagogické centrum, kterému hrozilo zrušení.

Podpora učňovského a odborného technického školství.

Podporujeme a prosazujeme dlouhodobě v rámci vystupování na jednáních výboru i zastupitelstva. Opakovaně byla navrhována z naší strany dotace na nutnou rekonstrukci objektu střední školy umělecké a řemeslné v Praze 10 (škola dotaci nakonec získala). Dlouhodobě funguje spolupráce s různými řediteli učňovských a středních škol s technickým zaměřením, mezi nimi je i předseda Sdružení učňovských zařízení Karel Dvořák. Naši podporu mají kampaně na podporu učňovského školství.

Vytváření podmínek pro rozvoj vědecko-technické činnosti vysokých škol.

Na výboru při projednávání technického a učňovského školství vznášen z naší strany požadavek na podporu ze strany města ke spolupráci základních, středních a vysokých škol, pokud jde o práci žáků a studentů ve školních dílnách a vykonávání praxe. Školní dílny se zatím nedaří na školách obnovit, ale je realizován projekt tzv. školních hnízd, kdy žáci ZŠ pravidelně navštěvují spádovou střední školu, kde pracují v dílnách pod odborným dohledem a seznamují se s různými učňovskými obory. Naši podporu mají střední školy technického zaměření, které úzce spolupracují s vybranými vysokými školami na různých projektech (např. s ČVUT). Zároveň jde i o spolupráci při zřizování a vybavení odborných učeben a vyhlašování soutěží (např. chemických).

Financování škol nejen podle počtu žáků, ale také dle optimálního počtu žáků ve třídách a přiměřených úvazků učitelů při zajištění odborné skladby pedagogických sborů.

Podpořili jsme ve sněmovně novelu školského zákona, která se týkala reformy financování regionálního školství, jejíž podstatou je položení důrazu na financování podle počtu odučených hodin a odborné skladby pedagogických sborů. Novela nabyde účinnosti 1. ledna 2019.

Bezplatné vzdělávání na všech stupních škol, ve školních družinách a na SŠ poskytování učebnic a ochranných pomůcek pro praxi. Zrušení poplatků za pobyt v mateřských školách, finančně dostupné stravování ve školních jídelnách.

Při projednávání novely školského zákona M. Semelová opakovaně předkládala návrhy na zrušení „školkovného“ ve všech ročnících mateřských škol, zrušení placení za pobyt ve školních družinách a školních klubech a zrušení školného na veřejných vyšších odborných školách. Na středních školách funguje fond učebnic pro žáky ze sociálně slabšího prostředí. Opakovaně interpelovala ministryně práce a sociálních věcí a školství, aby řešily problémy s placením stravného na školách. Prostředky na obědy zdarma pro tyto děti se podařilo zajistit z rozpočtu těchto rezortů a z evropských fondů.

Vytváření systému krajských stipendií pro učně a pro nadané studenty ze sociálně slabšího prostředí.

Je z naší strany dlouhodobě požadováno při jednáních výboru, dostalo se do připravovaného návrhu dlouhodobého záměru vzdělávání v hl. m. Praze.

Bezplatné užívání školních prostor pro mimoškolní zájmovou činnost dětí a mládeže.

Zajímali jsme se o tuto možnost při návštěvách škol. Školy to řeší samostatně. Některé mají otevřená školní hřiště pro veřejnost, některé mají obavy z vandalismu, problémy jsou také se zajištěním a zaplacením kustodů. Vnitřní prostory škol bývají využívány některými školami k doplňkové činnosti (tělocvičny pro sportovní oddíly, jídelny pro schůzovní činnost apod.)

Vytváření podmínek (i finančního ohodnocení) pro práci učitelů, školních psychologů a asistentů i nepedagogických pracovníků škol.

V rozpočtu jsou peníze na mimořádné odměny učitelů škol zřizovaných městem i MČ (náš původní podnět), vzhledem k nedostatku financí na tzv. inkluzi, je zabezpečení podmínek pro výuku žáků se specifickými potřebami učení dofinancování z rozpočtu hlavního města. Na všech úrovních také podporujeme navýšení platů pedagogických i nepedagogických pracovníků škol. Zároveň vystupujeme s kritikou nepřipravené a nesmyslné inkluze za každou cenu, která zhoršila podmínky učitelům i pracovníkům poradenských zařízení a zatížila je obrovskou administrativou. Ve sněmovně M. Semelová předložila návrh na odložení inkluze o dva roky a její ověření v pilotním programu. Tento návrh neprošel.

Spolupráce škol s rodiči, podpora žákovských a studentských samospráv.

Plněno především v rámci školských rad, do jejichž činnosti jsou zapojeni někteří zastupitelé hlavního města i městských částí a další členové pražské stranické organizace. Naši zástupci zde pomáhají při řešení různých problémů.

PRÁVO NA PRÁCI – MÍSTNÍ PROGRAMY ZAMĚSTNANOSTI

Spolupráci úřadů práce, odborných škol, firem působících v místě i zřizovaných organizací města…Tvorba programů pro zajištění prvního zaměstnání pro absolventy škol. Sladění vzdělávacího systému a pracovního trhu.

Opakovaně požadujeme na úrovni zastupitelstva i sněmovny. Nezaměstnanost absolventů není v hlavním městě až takový problém (k 30. 9. 2017 evidovaly ÚP v Praze 695 nezaměstnaných absolventů škol, v prosinci 2017 byla v Praze celková nezaměstnanost 2,3 % = 19 827 lidí, volných míst 42 380).

Rozšíření pracovních příležitostí pro občany nad 50 let věku a ženy po mateřské a rodičovské dovolené.

Opakovaně požadujeme, ale spíš na úrovni sněmovny.

Podporu drobného a středního podnikání a rozvoj komunálních služeb MČ, vytváření podmínek pro vznik pracovních míst pro kvalifikované pracovníky. Vytváření podmínek pro možnost výkonu veřejně prospěšných prací v MČ.

Požadovali jsme při jednání výboru. Městské části k této problematice přistupují různě, někde jsou problémy se zajištěním „dozoru“ nad pracovníky a nástroji.

Podporu odborových organizací, odborných asociací, spolků a iniciativ, spolupráce s nimi.

Odborové organizace podporujeme v jejich konkrétních požadavcích, konkrétně se jedná o školské odbory, odbory pro zdravotnictví a sociální oblast, odbory dopravních podniků, pražských služeb ad. Často je však situace komplikovaná tím, že jsou odbory roztříštěné, a nezřídka jdou zájmy jednotlivých odborových svazů proti sobě. Naši podporu mají i další organizace a iniciativy (Klub za starou Prahu, Asociace památkářů, ČSBS, SVJ a bytová družstva, občané proti hazardu, petiční iniciativy, sdružení zabývající se ochranou životního prostředí jako např. „Za pět“, „Za zdravý Spořilov“ apod.

HROMADNÁ DOPRAVA ŠETŘÍCÍ ČAS A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Bezplatnou přepravu v pražské městské hromadné dopravě.

Podpořili jsme snížení předplatného v MHD. Projednání petice k bezplatné MHD v ZHMP.Žádáme vytvoření skupiny odborníků z oblasti dopravy a zahájit diskusi o myšlence „doprava zdarma“, pravidelně tento požadavek vznášíme při projednávání rozpočtu města.

Společnou integrovanou osobní dopravu na území Prahy a Středočeského kraje s cílem snížit individuální automobilovou osobní dopravu.

Ve stadiu příprav je napojení Kladna a dalších měst.Chceme urychlení výstavby rychlodráhy do Kladna s obsluhou letiště v Ruzyni. Spolupracujeme s odborníky na dopravu v zastupitelstvu Středočeského kraje.

Zachování celistvosti Dopravního podniku hl. m. Prahy a rozvoj jeho služeb.

Prosazujeme i v rámci naší účasti DR DP a.s. Jsme proti privatizaci a rozprodávání Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Podporujeme zaměstnance DPP a jejich odborové organizace v požadavcích na zvýšení platů a zlepšení pracovních podmínek.

Stav vozidel je velmi dobrý, nové nízkopodlažní tramvaje, nízkopodlažní kloubové autobusy. Problémem je 8 typů tramvají a různorodost autobusů, nedostatek krátkých autobusů a mikrobusů pro provoz ve vnitřní Praze. Musíme sjednotit výběr a nákup dopravních prostředků tak, aby nízkopodlažní vozy splňovaly svůj účel. Stejnou výšku podvozků pro nájezd do stanice atd. pro invalidy a kočárky. Praze chybí oboustranné tramvaje na výluky. Brzy se budeme potýkat s horším stavem vozů metra a nákupem souprav pro linku „D“.

Rozšíření autobusových a tramvajových tras a jejich preferenci … Větší zapojení železniční dopravy.
Rekonstrukce železničních tratí, včetně kladenské s odbočkou na letiště…
Výstavbu propojeného jednotného systému tras klasického metra: dokončení výstavby trasy A a přípravu výstavby trasy D.
Bezbariérový přístup do nových stanic a rekonstrukce stávajících.

Podařilo se zprovoznit prodlouženou trasu metra „A“ k nemocnici Motol. V plném proudu je příprava trasy „D“ (otázka výkupu pozemků). Odmítli jsme variantu lehkého metra. Nová trasa bude kompatibilní se stávajícími trasami. Bude-li se komplikovat příprava výstavby linky „D“, budeme žádat převedení dotací evropských peněz na dostavbu tramvajových tratí, aby dotace nepropadly a to například na sídliště Dědina. Budeme podporovat a prosazovat výstavbu nových železničních zastávek v Praze, zatím jich funguje 44. Oceňujeme zavedení železniční linky v rámci PID z Masarykova nádraží do Kbel a Čakovic. Rozšiřování bezbariérového přístupu pokračuje – nutno upřesnit výstavbu.

Pokračování v obnově a ve výstavbě tramvajových tratí: z Vinohradské před Hlavní nádraží, z Pankráce na Zlíchov, Počernickou do Malešic, z Modřan na Nové Dvory..

Obnova tram tratí Bělohorská, napojení Petřin od Střešovické vozovny, příprava tram na Dědinu. Zároveň dochází na mnoha místech k nutným opravám kolejí.

Vybavení novými elektronickými prvky k informování a orientaci cestujících na komunikacích, v dopravních zařízeních a vozidlech.

U dopravní signalizace dochází k větší součinnosti při preferování MHD. Rozšiřuje se vybavení zpomalovacími zařízeními(„chytré semafory“) a další vyznačování pruhů pro autobusy.

Výstavbu cyklistických komunikací oddělených od automobilového provozu.

Podpora budování dalších bezpečných cyklistických komunikací. Podporujeme petici za zrušení zákazu vjezdu cyklistů do centra města.

Řešení dopravy v klidu především výstavbou objektových garáží s cenově dostupným parkovným a současně omezování parkování v ulicích ve prospěch pěších, cyklistů a zeleně. Rozšíření sítě záchytných parkovišť s možností přestupu na MHD. Parkování na komunikacích řešit jednotnými pravidly v celopražské zóně.

Podpořili jsme další výstavbu P+R parkovišť a prosazujeme ve stavebních předpisech povinnost vybudovat parkovací stání pro administrativní a více jak třípatrové budovy.

Zamezení vjezdu tranzitní automobilové dopravě do města urychlenou dostavbou dálničního okruhu, soustředění dopravy a zvýšení její plynulosti dostavbou městského okruhu a návazných hlavních komunikací.

Povedlo se uvést do provozu tunel Blanka, prosazujeme další výstavku vnitřního i vnějšího okruhu v Praze. Kladně hodnotíme nový Trojský most pro tramvajovou dopravu.

Pokračování v rekonstrukcích mostů a městské silniční sítě.

Poté, co spadla Trojská lávka, dochází k námi dlouhodobě požadované revizi stavu mostů a lávek na území hlavního města. Zjištění, že řada z nich je ve velmi špatném stavu a některé dokonce ve stavu havarijním, potvrzuje oprávněnost našich vystoupení, kdy jsme prosazovali, aby se pravidelným opravám mostů věnovala pozornost. Aktuálně zanedbaný a tím pádem havarijní stav Libeňského mostu vedl k jeho uzavření. Požadujeme jeho generální opravu a zachování mostu jako kulturní památky.

TVORBA A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Životní prostředí v Praze negativně ovlivňuje především nevyhovující dopravní situace. Eliminovat její dopady je možné rozšiřováním a péčí o zeleň, ovzduší, vodní toky, čistotu města a omezením hluku.

Opakovaně jsme vznesli požadavek na měření a zveřejnění informací o výsledcích naměřených hodnot imisí a hladiny hluku po zprovoznění tunelového systému Blanka. Požadovali jsme, aby se přijala opatření k ochraně obyvatel (protihlukové stěny, tichý asfalt apod.)

Podporujeme rozšiřování zeleně, vystupujeme proti zastavění každé zelené plochy a zahušťování sídlišť.

Důslednou správu a kontrolu chráněných přírodních území v celém pražském regionu.
Pokračovat v obnově zeleného pásu kolem Prahy. Zakládat parkové a rekreační lesy s areály zdraví, dětskými hřišti a veřejnými sportovišti. Bránit snahám o zahušťování území další zástavbou na úkor zeleně… atd. Vytvořit novou přírodní a rekreační oblast Chuchle – Radotín – Zbraslav respektující hydrogeologickou situaci soutoku Vltavy a Berounky.

Při jednání o změnách územního plánu upřednostňujeme zachování zeleně, daří se lépe než v minulých obdobích, kdy se „šlo na ruku“ developerům. Při rozhodování o prodeji pozemků upřednostňujeme vlastnictví města, zvlášť pokud jde o zeleň.

Opatření ke snižování ztrát vody z potrubí vodárenské soustavy. Zajistit a kontrolovat, aby organizační, technologické a provozní nedostatky provozovatele vodárenské soustavy nebyly řešeny na účet spotřebitelů neustálým zvyšováním cen vodného a stočného.

Opakovaně jsme navrhovali na zařazení do programu jednání ZHMP vypovězení smluv s Veolií a.s.(v současnosti nabývá jednání o vypovězení smlouvy jasnějších obrysů, a to i pokud jde o vyjádření právníků), požadavek na projednání havárie vody v MČ Praha 6 a vyvození důsledků, odmítání navyšování vodného a stočného v rozpravě na jednání ZHMP.

Rekonstrukce ústřední čističky odpadních vod a doplnění sítě kanalizace a čističek v okrajových malých MČ. Rozšíření sítě bezplatných veřejných toalet s nepřetržitým provozem. .

Rekonstrukce čističky byla zahájena v druhé pol. roku 2015. Požadavek na výstavbu a doplnění sítě kanalizace v Suchdole, neboť voda z tohoto území dlouhodobě ohrožuje obyvatele a poškozuje majetek v Sedlci – řešeno formou interpelace.

Rozšíření sběru a třídění odpadu občany a firmami zvýšením počtu a vhodným umístěním sběrných nádob a míst, zajištění pravidelného svozu odpadu a jeho recyklace.

Požadovali jsme, aby HMP činilo kroky k obnovení 100% vlastnictví Pražských služeb, a.s., což se v posledních týdnech realizovalo, takže zakázky bude moci město zajišťovat vlastní firmou.

OCHRANA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, DOSTUPNOST KULTURY A SPORTU

Zpracování dlouhodobého výhledu kulturního rozvoje města, včetně financování kulturních zařízení a akcí, při zajištění jejich cenové dostupnosti pro občany.

Zpracování dlouhodobého výhledu rozvoje a financování kultury v hlavním městě a zajištění její dostupnosti pro co nejširší okruh občanů opakovaně požadujeme. Koncem roku 2017 se podařilo dovést vedení radnice k vypracování Koncepce kulturní politiky na období 2017-22, který zastupitelstvo schválilo. Byl zřízen i zvláštní fond financování snímků o Praze a schváleno vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu na kulturu ve výši 2% na tvorbu uměleckých objektů pro veřejný prostor.

Ochranu kulturního dědictví, památek a míst piety významných osobností a událostí dějin před jejich devastací…

Na zasedáních výboru pro kulturu i zasedáních zastupitelstva jsme vždy vystupovali proti obnově Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí (na jednom z posledních zastupitelstev se podařilo záměr na jeho obnovu zastavit), výstavbě nevhodně moderního bloku domů vedle Anežského klášter (maršmeloun). S cílem zabránit likvidaci historických domů a památek jsme protestovali proti demolici domů na Václavském náměstí, plánům na faktickou privatizaci obecních domů na Staroměstském náměstí jejich dlouhodobým pronájmem soukromým podnikatelům, podporujeme pokračování nezbytných oprav Karlova mostu metodou co nejšetrnější pro zachování historického charakteru.stavby. Jsme proti výstavbě u hotelu Intercontinental a proti likvidaci parku a jeho zástavbě na konci Revoluční. Vystupujeme a spoluorganizujeme protesty a petice proti odstranění, respektive doplnění dehonestující tabulky na pomník maršála Koněva.

Zastavení privatizace kulturního dědictví a historických památek, spravovat je musí stát nebo kraj tak, aby sloužily všem občanům a návštěvníkům města.

Výbor pro kulturu zatím neřešil žádný problém privatizace kulturního dědictví. Ale opakovaně navrhujeme, aby se opravy historických objektů postoupených nyní církvím nefinancovaly už z rozpočtu hlavního města Prahy, ale z vlastních prostředků, eventuálně z prostředků, které církve dostanou od státu za nevydaný majetek. Interpelace v PS ohledně vydání pozemků v Březíněvsi, podpora ústavní stížnosti ZHMP.

Podporu tradičních institucí i nově vznikajících kulturních aktivit. Podporu pražské kultuře ze strany státu, města a městských částí. Jednoznačné rozlišení akcí města a akcí dotovaných z grantů…atd.

Při doporučování grantů a partnerství projektům na kulturní aktivity zohledňujeme ve Výboru pro kulturu zejména ty, v nichž jde o umělecky skutečně kvalitní či objevné kulturní akce nebo ty, v nichž instituce systematicky a dlouhodobě pracují s mládeží a jsou přístupné široké veřejnosti. Prakticky na každém zasedání výboru se ale objevují i projekty, které zkreslují období socialismu či události listopadu 1989. Tyto projekty logicky nepodporujeme, ale rozhoduje většina a ta je jim nakloněna.

Ochranu historických kulturních památek před jejich devastací (Šlechtova restaurace ve Stromovce, restaurace v petřínských sadech) a nevhodným komerčním využíváním.

Ve Výboru pro kulturu se v tomto roce o podobných problémech nejednalo. Rekonstrukce Šlechtovy restaurace byla s naší podporou zařazena do rozpočtu na rok 2016, vybraná firma ji začala rekonstruovat v červnu 2017.

Zavedení cenově výhodného ročního předplatného pro vstup do galerií, knihoven, muzeí a památek, jež jsou ve správě města a městských částí nebo jsou jimi finančně dotovány.

Určité možnosti existují, systémové řešení se zatím nepodařilo prosadit.

Rozšíření sítě poboček Městské knihovny a jejich modernizaci.

Ve Výboru pro kulturu podporujeme výstavbu moderní pobočky Městské knihovny, a to Na Petřinách, která nahradí současnou knihovnu, umístěnou v bývalé provizorní budově základní školy. Nová knihovna bude mít moderní technické zázemí. Část obyvatel této lokality, ale nesouhlasí s dvouposchoďovou stavbou. Podpořili jsme požadavek občanů z Prahy 2, kteří nesouhlasí se zrušením pobočky Městské knihovny v Záhřebské ulici, k níž by mohlo dojít po privatizaci domu a podstatnému zvýšení nájemného novým soukromým vlastníkem. Prozatímním řešením je ponechání nájemného v dosavadní výši při současném omezení plochy pro pobočku knihovny.

Rozvoj místní kultury v městských částech, lidové umělecké tvořivosti a kultur národnostních menšin.

HMP každoročně uděluje granty na projekty subjektů působících v jednotlivých městských částech. V roce 2015 přiděloval Výbor pro kulturu finanční prostředky řadě projektů, přičemž jsme měli příležitost preferovat amatérské soubory a instituce, které rozvíjejí kulturní život v městských částech a pořádají představení pro širokou veřejnost bezplatně nebo za symbolické vstupné. Od konce roku 2015 je vytvořena nová odborná grantová komise, která projekty posuzuje výlučně tzv. z hlediska umělecké kvality a v jejich výběru pro rok 2016 se už neobjevila řada souborů, které by si finanční podporu zasloužily právě proto, že jde o systematickou práci s talentovanou mládeží. Ve Výboru pro kulturu jsme nicméně vyslovili nesouhlas například s praktickým vyloučením projektů podporujícím četbu. Zástupci klubů ve Výboru pro kulturu pak dosáhli toho, že byla zavedena praxe přidělování individuálních dotací těm souborům a žadatelům, které sice grantová komise pro přidělení grantu nevybrala, ale jejich činnost je žádoucí a z politického hlediska je potřebné ji podporovat. Podařilo se tak přidělit finanční prostředky souborům pracujícím s mládeží či sdružením, které významným nekomerčním způsobem obohacují kulturní dění v městských částech. Podařilo se také dosáhnout změny výše přidělovaných prostředků ve prospěch neverbálního umění a literatury.

Rekonstrukci Výstaviště, včetně obnovy Průmyslového paláce, s ohledem na zachování klidové zóny zeleně a rekreace ve Stromovce.

Podpořili jsme obnovu Šlechtovy restaurace ve Stromovce i obnovu Průmyslového paláce na Výstavišti tak, aby mohl co nejdříve začít plně sloužit veřejnosti jako místo pro výstavy, koncerty a společenské akce.

Rozvoj sportovišť v městských částech.

Zatím nejsou činěny konkrétní kroky. Je třeba postupovat ve spolupráci se zastupiteli jednotlivých městských částí. Podpořili jsme koupi stadionu Ďolíček ve Vršovicích v rámci jeho „záchrany“.

Podporu domů dětí a mládeže, tělovýchovných jednot, občanských sdružení a organizací dětí a mládeže.

Dlouhodobě podporujeme, včetně podpory grantů, dotací, projektů, rozpočtu města. Navrhli jsme navýšení financí pro volný čas a sport dětí a mládeže o 10 milionů korun, tento náš návrh byl zahrnut do návrhu rozpočtu.

Vydání nových „Zásad vztahů hl. m. Prahy k dětem a mládeži“.

Zatím nejsou činěny konkrétní kroky.

Poznámka Administrátora: Kdo tento materiál zpracoval mi není známo. Obdržel jsem ho jako přílohu k emailu od tajemníka OV-KSČM Prahy 10, k publikování.