Příspěvky delegátů OV KSČM Prahy 10, do diskuse na X. sjezdu KSČM

0
1205

Vložil: Admin

Příspěvek předsedy OV KSČM Praha 10 – s. Michala Klusáka:

 klusakVážené soudružky, vážení soudruzi,

je mi ctí Vás všechny pozdravit jménem obvodního výboru Praha 10. Jako rodák ze Svitavska Vám mohu potvrdit, že v Praze je mnoho lidí ochotných nadřazovat zájmy naší společné budoucnosti nad místní a regionální zájmy.

Strana se nachází na pomyslném rozcestí a je úkolem nejen tohoto sjezdu vyřešit úspěšně situaci ve straně, a tím i budoucnost celé země. Pojmenuji dva základní dlouhodobé cíle a dva z mnoha krátkodobých. Ať to jakkoliv emočně prožíváme, jsme ve stavu, kdy nás bezprostředně ovlivňuje probíhající příprava a pokusy rozpoutat otevřenou třetí světovou válku, dále změna třídní struktury ve společnosti díky změně výrobních prostředků v probíhající 4. vědeckotechnické revoluci. Připravme se na nástup proletariátu pracujícího v odvětví nových výrobních sil, kde pro úspěšnou práci, je potřeba více znalostí. Tento vzdělanostní proletariát bude rozhodující silou v boji za lepší a spravedlivější společnost, společnost socialistickou.
Na mezinárodním poli je zásadní spolupráce těch, kdo poctivě usilují o boj se všemi, kteří se díky vlastnictví obrovského kapitálu snaží ovlivnit politickou situaci v mnoha zemích ve prospěch války. Musíme prohloubit internacionalismus.

Z krátkodobých cílů je nutno ukončit ve zdravotnictví dělbu lůžek na zdravotní a sociální. Přináší to mnohá utrpení. Nemocní se z finančních důvodů realitou snaží o nedostatečný krátkodobý pobyt na zdravotním lůžku, a kdo z dlouhodobě nemocných skončí na sociálním lůžku, mnohdy mu chybí odbornější zdravotní péče.

Další je se stále stupňující problém – předražené a špatně dostupné bydlení, a to nejen v Praze. Je mnoho podnikavců, co zvyšují cenu bytů i nájemného a běžným lidem ukrajují ze mzdy.

A vzkaz těm, kteří dnes na tomto sjezdu nenaplní své ambice. Nenechte se vyprovokovat vlastním hněvem a nedělte stranu. To se hodí především našim protivníkům. Respektujme autoritu odpovědnosti, která byla řádně zvoleným představitelům dána. Dejme jim šanci tuto odpovědnost zvládnout, tak jako oni musí spolupracovat s námi. Konec hrám na vlastním písečku.

Pro naši stranu je důležité a potřebné posilovat vzájemnou spolupráci. Rozvíjejme opravdovou proletářskou solidaritu. Učme se chápat dílo nejen Marxe v širším kontextu úpadku kapitalistické společnosti, kde výrobní a společenské vztahy často brzdí rozvoj nových výrobních forem. V tom vidím revolučnost našeho jednání. Jsem rád, že je více těch, jsou tmelícím prvkem silné komunistické strany v boji za lepší budoucnost bez vykořisťování člověka člověkem a za svět bez válek.

Děkuji za pozornost.

hr

Příspěvek s. Arťoma Korjagina, člena pléna OV KSČM:

korjaginRaději to nechat spadnout.

Velice často slýcháváme od pravicových politiků, že na rozdíl od nás, komunistů, nejsou jejich politická rozhodnutí založena na nějaké ideologii, ale na čisté a jasné logice. Má to znamenat, že oni jsou ti, kteří problém analyzují a pak ho řeší, zatímco my jedeme podle sto let starých příruček a máme klapky na očích.
Proč je toto tvrzení lživé můžeme moc hezky vidět například na správě veřejného majetku. Tento scénář myslím zná spousta lidí. Město nebo městská část vlastní nějaký majetek. Je jedno, jestli to je byt, dopravní společnost nebo třeba most. Ten majetek je v příšerném stavu, služba, kterou společnosti poskytuje je nevyhovující, lidé jsou po právu nespokojeni a volají po změně.

V ten moment se objeví logicky uvažující a chytrý pravicový politik, který nabídne jednoduché řešení, bourat a znovu stavět – nebo privatizovat. A lidé, unavení vlekoucími se problémy, na to rezignovaně kývnou.

Ale opravdu to tak musí být? Je pravidlo, že co je veřejné, automaticky nefunguje?
Tady se právě dostáváme k tomu logické nebo ideologické. To, že se pravicovým politikům sype veřejný majetek pod rukama, není žádná náhoda, je to pro ně nejenom skvělý způsob jak si přijít na hezké peníze, které každá privatizace nebo velká zakázka pro soukromý sektor přináší, ale také je to něco, co dokazuje, že mají pravdu, že společné vlastnictví je neefektivní a trh je jediná záchrana. Všichni to přeci viděli na vlastní oči, nebo ne?

My ale víme, že je to jenom snaha, jak si vytvářet falešné důkazy pro svá vlastní tvrzení. Trh selhává na všech frontách, zatímco velká výrobní družstva, spolkové podniky, státem vlastněné stavební společnosti i obecní bytové fondy ve skvělém stavu nejsou ničím nemožným, stačí se podívat za hranice. A nejen za hranice.

Tyto vlastnické formy neslouží k tomu, aby si pár majitelů napakovalo kapsy, ale přinášejí užitek, který může využívat každý, nejenom ten, který pobírá nadprůměrnou mzdu.
Aby něco takového mohlo být i u nás, chce to jen trochu snahy, odpovědného přístupu a podpory. Všechno prodat a zbourat je jednoduché řešení pro pravicové lenochy. Odpovědně se starat o veřejný majetek, který má být ku prospěchu všem, to chce logicky uvažujícího politika, který nepřemýšlí v horizontu jednoho volebního období, ale mnohem dál.
Napravo takových moc není.

hr

Příspěvek s. Ing. Jany Čunátové, zastupitelky OV KSČM v MČ Praha 10:

cunatovaMetropolitní plán a jeho dopady na současnost

V tuto dobu se nejen obce, ale i občané mohou vyjadřovat k záměrům, které se týkají jejich životního prostředí. Není radno to podceňovat, jak nám ukazuje současný vývoj výstavby kontejnerového překladiště v území Prahy 10 – Malešicích. Magistrát hl. m. Prahy nejdříve uklidňoval občany, že překladiště bude velikostí úměrné k současné bytové zástavbě na tomto území. Jaká však bude skutečnost, odhalují předložené plány majitele pozemku. Na má upozornění přednesená na zasedání magistrátu, že situace v oblasti bydlení nebude pro občany této části Prahy odpovídat požadavkům zdravého prostředí, jsem dostala úsměvnou odpověď, že když si to tam někdo namaloval, tak to měl zase vygumovat. Nebylo řečeno jak, když v současné době pozemky již vlastní soukromý majitel a chce své vložené peníze zhodnotit. To, že tam dnes žijí lidé a stojí sídliště, se jaksi na MHMP přehlédlo.

Podobné obavy vyvolává současná studie vypracovaná na území v poslední době tolik proklamovaných Slatin na Praze 10. Není to jen zásluhou filmu natočeného panem Svěrákem, ale i zájmem občanů, kteří tu trvale bydlí. Některé nevzhledné domky, které původní majitelé měli zbourat, se proměnily v nové domky řádně opravené současnými uživateli. Rozdílnost vlastnických práv v této oblasti je základní kámen úrazu vnášející mezi občany nejistotu. Pro lepší pochopení situace je nutné říci, že jedna část této oblasti na základě provedených rekonstrukcí obdržela čísla popisná a získala tak právo trvalého pobytu. Proč je těm ostatním toto právo upíráno, nikdo řádně nezdůvodnil. Jak bylo občanům vysvětleno, tak na vině jsou současné stavební předpisy a zákony.

Tak jako tito lidé požadující nápravu se domnívám, že pokud zákony a vyhlášky tohoto znění znemožňují lidem užívat řádně vlastní majetek, pokud nechrání práva občanů, jsou to zákony špatné a třeba je změnit.

Uvádím to proto, že současná vypracovaná studie nebere na vědomí tuto skutečnost a domky, které zde stojí, nejsou součástí plánované zástavby tohoto území. Odpověď zpracovatelů studie, že se jedná o vizi v řádu 50 let, nemůže nikoho upokojit. Také vyjádření s odvoláním na současné zákony o vlastnictví pozemků a staveb ukazují, jak jsou výše uvedené skutečnosti nedostačující.

Nezbývá tedy nic jiného než napravit dřívější nedostatky a zákony této země upravit tak, aby sloužily lidem a ne naopak.