VOLEBNÍ PROGRAM KSČM do ZHMP na léta 2018-2022

0
668

Vložil: Admin

Naše priority:

  1. Důstojné bydlení nejen pro bohaté
  2. Investice do dopravní infrastruktury, bezplatná MHD
  3. Dostupná zdravotní a sociální péče
  4. Kvalitní, bezplatné a dostupné vzdělávání
  5. Územní plán a ochrana životního prostředí, zdravé město
  6. Boj s klientelismem politických stran a korupcí
  7. Posílení role občana rozhodovat
  8. Efektivní hospodaření a kontrola
  9. Bezpečnost občanů a ochrana majetku
  10. Ochrana kulturního dědictví, dostupnost kultury a sportu.

Ve volebním období 2014-2018 tvořily vládnoucí koalici v Praze ANO 2011, ČSSD a Trojkoalice (SZ, STAN a KDU-ČSL). Tento sňatek z rozumu byl postaven na základě výnosných funkcí a trafik, které si koalice přidělila na radnici a v orgánech společností vlastněných Prahou. Politická nesourodost koalice vedla k rozporům. Mocenské hrátky a dílčí zájmy měly přednost před plněním volebních slibů a programů. Vedení radnice častokrát dlouhodobě odkládalo potřebné investice do infrastruktury. Ty pak realizovala opožděně a nedařilo se jí zajišťovat komplexní rozvoj města.

Nejsme spojeni s korupcí ani trafikami s nemravnými odměnami. Navážeme na důraznou opoziční politiku. Požadujeme efektivní správu, která bude včasně reagovat na potřeby města a Pražanů. Chceme, aby bohatství Prahy sloužilo všem Pražanům. Postavíme se za sociálně ohrožené. Máme vizi a víme, jak ji naplnit. Sliby plníme. Společně to zvládneme.

1. Naplníme právo na důstojné bydlení nejen pro bohaté

Praha eviduje na svém území na 700 tisíc bytů. Z toho 94 %, tedy 658 tisíc bytů, je v soukromém vlastnictví, další 4 %, tedy 35 tisíc bytů, je svěřeno MČ a 1 %, asi 7 tisíc bytů, spravuje HMP. Víc jak 7 tisíc pražských domů určených k bydlení není obydleno. Kolem 20 tisíc bytů využívá Airbnb. Ceny bytů, nájmů a dalších nákladů na bydlení jsou vysoké a stále rostou. Za poslední dva roky se ceny bytů v Praze zvýšily zhruba o 53,5 %. Nový byt o velikosti 75 m² se prodává v průměru za 6,641 miliónů korun (85 223 korun za m²), staré byty za 82 710 Kč/m².

Bydlení je základní lidské právo. KSČM dlouhodobě prosazuje vytvoření celopražského systému dostupného bydlení a obecní nájemní a družstevní výstavbu s podporou státu. Na 1 000 obyvatel je zapotřebí 60 nájemních bytů.

Požadujeme:

 • Zpracování cenových map, zdanění prázdných bytů a domů a nastavení pravidel „sdílené ekonomiky“.
 • Zavedení systému pronájmů obecních bytů podle sociálního postavení a zdravotního stavu žadatelů, případně s přihlédnutím k profesním potřebám města (např. příslušníkům policií a hasičského záchranného sboru, zdravotníkům, učitelům). Veřejně přístupné seznamy žadatelů a vyřízených žádostí o nájem obecního bytu a bytu v domě s pečovatelskou službou musí být pod kontrolou zastupitelstev.
 • Nájemné v obecních bytech nastavit jako neziskové a přizpůsobit je finančním možnostem bydlících tak, aby bylo dostupné i pro nájemce s nízkými příjmy.
 • Ukončit pronajímání obecních bytů obálkovou metodou těm, kteří nabídnou nejvyšší nájemné.
 • Za účelem finančního zajištění plynulé údržby převádět celý výnos nájemného z obecních bytů a z prodeje obecních bytů do speciálního fondu, který bude účelově užíván pouze k údržbě, obnově a výstavbě bytů v Praze.
 • Podporu činnosti sdružení nájemníků, domovních rad, bytových družstev a společenství vlastníků bytů.
 • Bránit vzniku ghet sociálně vyloučených. Právními, sociálními a ekonomickými opatřeními důsledně redukovat bezdomovectví.

2. Investice do dopravní infrastruktury, bezplatná MHD

 • Vyvineme tlak na vládní orgány, aby urychlily dokončení silničního obchvatu kolem Prahy, a zasadíme se o zahájení výstavby mostu na severním okraji Prahy. Pro snížení objemu tranzitní dopravy v Praze budeme dále prosazovat dokončení vnitřního okruhu a vybudování radiálních napojení na silniční okruh kolem města s cílem eliminovat nežádoucí dopady dopravního provozu na okolí. Urychlíme rekonstrukce městské dopravní infrastruktury, zejména mostů a lávek.
 • Prioritu dostane hromadná doprava šetřící čas a životní prostředí. Naším cílem je bezplatná přeprava v pražské městské hromadné dopravě.
 • Chceme rozšiřovat počet skupin osob s bezplatnou přepravou a zavedení bezplatné přepravy pro všechny obyvatele v době smogu.
 • Chceme rozvíjet společnou integrovanou osobní dopravu na území Prahy a především Středočeského kraje s cílem snížit individuální automobilovou osobní dopravu. Prosazujeme zachování majetkové celistvosti i současného charakteru vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy a rozvoj jeho služeb.
 • Budeme i nadále usilovat o rozšíření autobusových a tramvajových tras, jejich preferenci v provozu (přednostní řazení na křižovatkách, oddělení tratí bariérou, samostatné jízdní pruhy…) a rozsáhlejší zapojení železniční dopravy.
 • Zasadíme se o rekonstrukce železničních tratí, včetně kladenské s odbočkou na letiště a vytváření dalších přestupních uzlů mezi železnicí a městskou hromadnou dopravou. Urychlíme přípravu výstavby propojeného jednotného systému tras klasického metra: přípravu výstavby trasy D (Písnice, Pankrác, Hlavní nádraží, přes Žižkov do Vysočan). Usilujeme o bezbariérový přístup do nových stanic a rekonstrukce stávajících. Požadujeme pokračování obnovy a výstavby tramvajových tratí např. z Vinohradské před Hlavní nádraží, z Pankráce na Zlíchov, Počernickou do Malešic, z Modřan na Nové Dvory a z Kobylis do Bohnic, návrat tramvaje na starý dolní Žižkov, propojení Dědiny a tramvaj do Suchdola.
 • Podporujeme zavedení nových elektronických prvků k informování a orientaci cestujících na komunikacích, v dopravních zařízeních a vozidlech. Považujeme je za naplňování vize chytrého města, které má naši podporu. Budeme iniciovat vznik dalších přístřešků na zastávkách MHD.
 • Podpoříme výstavbu cyklistických komunikací oddělených od automobilového provozu a řešení dopravy v klidu především výstavbou objektových garáží s cenově dostupným parkovným při současném omezování parkování v ulicích ve prospěch pěších, cyklistů a zeleně.
 • Prosazujeme rozšíření sítě záchytných parkovišť P+R s možností přestupu na kapacitní MHD. Parkování na komunikacích chceme řešit jednotnými pravidly v celé Praze. Zasadíme se o modernizaci přechodů s doplněním o bezpečnostní prvky, zprovoznění přechodů se světelnou signalizací na cestách dětí do škol a občanů do zdravotnických zařízení a obchodních center a požadujeme, za dozoru příslušných městských orgánů, rekonstrukci chodníků ve spolupráci s majiteli chodníků, vlastníky přilehlých nemovitostí a firmami, jež je poškozují při své stavební činnosti.
 • Chceme omezení automobilové dopravy v Pražské památkové rezervaci, proměnu vybraných hradčanských, malostranských a staroměstských ulic v pěší zóny a vytváření systému dopravních opatření ke zklidnění vedlejších komunikací v obytných zónách.

3. Dostupná zdravotní a sociální péče, pomoc potřebným

 • Aktivně se zasadíme o obnovení sítě poliklinik s praxemi praktických a odborných lékařů, lékařskou první pomocí a lékárnou s nepřetržitým provozem a o zachování sítě veřejných nemocnic s potřebnými odbornými odděleními při udržení kvality péče. Zajistíme dostatek lůžek pro následnou péči v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, specializovaných centrech (Alzheimer) a potřebný počet míst v domech seniorů. Budeme vytvářet podmínky pro zvýšení kapacity těchto zařízení vyjednáním jejich financování zdravotními pojišťovnami a zvýšením příslušných kapitol rozpočtu HMP i MČ.
 • Pro zdravotně postižené občany chceme zajistit bezbariérový pohyb po celém městě, přístup do dopravních prostředků, potřebné úpravy bytů a lepší podmínky pro jejich zapojení do aktivního života a včetně jejich zaměstnávání v institucích spravovaných městem.
 • Budeme podporovat vytváření chráněných dílen ve spolupráci s organizacemi působícími v oblasti zdravotnictví (Český červený kříž, spolky zdravotně postižených občanů a další).
  Budeme rozšiřovat sítě a kapacity obecních sociálních služeb a center (terénní služba, domovy seniorů a ústavy pro zdravotně postižené s pobytovými stacionáři, azylového ubytování) na území města a klást důraz na výchovu k pomoci potřebným.
 • Chceme vytvořit sociální systém pro občany Prahy, kteří se přechodně dostali do tíživé situace, mimo jiné azylová zařízení s resocializačními programy (bydlení+práce) pro bezdomovce.
 • Budeme rozvíjet terénní práci mezi drogově závislými a bezprostředně ohroženými, prevenci gamblerství a podporu doléčovacích center.

4. Kvalitní, bezplatné a dostupné vzdělávání

Kvalitní vzdělávání vychovává k úctě k životu, k člověku, k práci, k národním a pokrokovým tradicím, míru a solidaritě.
Naším záměrem je:

 • Vytváření podmínek pro realizaci celoživotního vzdělávání.
 • Posílení veřejného školství jako převažujícího základu vzdělávací soustavy na všech stupních financovaného z veřejných zdrojů a zvýšení veřejných výdajů na vzdělávání. Podpora speciálních a uměleckých škol.
 • V případě slučování škol v rámci optimalizace rozhodovat v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a s ohledem na zaměření, dostupnost, demografický vývoj a možnosti pracovního uplatnění absolventů.
 • Uvolněné školní prostory využívat dál pro potřeby dětí a mládeže.
 • Obnovení sítě jeslí a rozšíření kapacity mateřských a základních škol k plnému pokrytí místních potřeb.
 • Podpora učňovského a odborného technického školství.
 • Vytváření podmínek pro rozvoj vědecko-technické činnosti vysokých škol.
 • Financování škol ne podle počtu žáků, ale také podle počtu odučených hodin podle daného vzdělávacího programu, optimálního počtu žáků ve třídách a přiměřených úvazků učitelů při zajištění odborné skladby pedagogických sborů.
 • Bezplatné vzdělávání na všech stupních škol a na středních školách poskytování učebnic a ochranných pomůcek pro praxi.
 • Vytváření systému krajských stipendií pro učně a pro nadané studenty ze sociálně slabšího prostředí a pro vybrané obory.
 • Bezplatný pobyt ve školních družinách a klubech, zrušení poplatků za pobyt v mateřských školách, finančně dostupné stravování ve školních jídelnách.
 • Bezplatné užívání školních prostor pro mimoškolní zájmovou činnost dětí a mládeže.
 • Vytváření lepších podmínek (i finančního ohodnocení) pro práci učitelů, školních psychologů a asistentů i nepedagogických pracovníků škol.
 • Spolupráce škol s rodiči, podpora žákovských a studentských samospráv.
 • Boj proti šikaně, bezplatné psychologické poradny do všech ZŠ.

5. Územní plán a ochrana životního prostředí, zdravé město

Postavíme se proti zběsilému řádění developerů, proti nežádoucímu zahušťování sídlišť. Budeme bránit snahám o zástavbu na úkor zeleně, žádáme zachování prostupnosti územím. Urbanismus musí respektovat nejen odborná hlediska tvůrců města, ale brát především na zřetel oprávněné zájmy občanů. Budeme důrazně čelit spekulativnímu jednání developerů.
Příprava tzv. Metropolitního územního plánu postupuje pomalu, navíc s řadou vážných metodických i věcných problémů, a hrozí, že se návrh stane neprojednatelným. Původní termín schválení nového územního plánu byl změněn z roku 2020 na rok 2023. Pokusíme se zajistit, aby Praha měla do roku 2023 územní plán, který by naplňoval strategický plán a v přehledné podobě plně odrážel veřejné potřeby a zájmy obyvatel i návštěvníků města. Podpoříme jen takové změny územního plánu, které budou respektovat požadavky Pražanů, nikoli zisk developerů.

Odmítáme necitlivé zásahy do historického centra.

 • Životní prostředí v Praze negativně ovlivňuje především nevyhovující dopravní situace. Eliminovat její nežádoucí dopady je možné rozšiřováním a péčí o zeleň, ovzduší, vodní toky, čistotu města. Po zprovoznění Tunelového komplexu Blanka jsme prosadili průběžné zveřejňování informací o množství projíždějících vozidel, stavu životního prostředí kolem hlavních komunikací. Budeme trvat na realizaci komplexních opatření ke snížení hluku, prašnosti a imisí. Před dokončením investičních akcí velkého rozsahu požadujeme ke zlepšení života kolem nejzatíženějších komunikací urychleně realizovat tzv. měkká opatření (regulaci např. omezením vjezdu nákladních vozidel, výsadbu zeleně, položení „tichého“ asfaltu a další). Chceme zachovat i pro budoucí generace rekreační a sportovní plochy, které požadujeme zachovat jako nezastavitelné.
 • Zasadíme se o zachování a rozšiřování zahrádkářských osad, které musí být stejně jako parky a další zeleň nezastavitelným územím. Podpořime zahrádkářské osady Českého zahrádkářského svazu.
 • Požadujeme důslednou správu a kontrolu chráněných přírodních území v celém pražském regionu. Chceme pokračovat v obnově zeleného pásu kolem Prahy, zakládat parkové a rekreační lesy s areály zdraví, dětskými hřišti a veřejnými sportovišti. Žádáme uplatňování jednotné péče o lesy na území města, změny v lesním hospodářském plánu, omezené mýcení porostů nad 80 let stáří a kácení stromů rostoucích mimo les, zodpovědný a odborný zdravotní výběr stromů, pěstební zásahy v mladých porostech, obměnu nevhodných akátových porostů za původní druhovou skladbu dřevin.
 • Pravidelným čištěním chceme zlepšit kvalitu pražských přítoků Vltavy, včetně nádrží. Zasadíme se o dokončení obnovy vltavských břehů a omezení výstavby, především bytové, v záplavovém území. Chceme vytvořit novou přírodní a rekreační oblast Chuchle – Radotín – Zbraslav respektující hydrogeologickou situaci soutoku Vltavy a Berounky.
 • Podporujeme opatření ke snižování ztrát vody z potrubí vodárenské soustavy a chceme zajistit, aby organizační, technologické a provozní nedostatky provozovatele vodárenské soustavy nebyly řešeny na účet spotřebitelů neustálým zvyšováním cen vodného a stočného. Požadujeme koncepční a komplexní vyřešení kalového hospodářství, které je nutné k dokončení rekonstrukce ústřední čističky odpadních vod, a doplnění sítě kanalizace a čističek v okrajových malých městských částech.
 • Chceme rozšířit síť bezplatných veřejných toalet s nepřetržitým provozem.
 • Zvýšením počtu a vhodným umístěním sběrných nádob a míst, zajištění pravidelného svozu odpadu a jeho recyklace podpoříme důsledné třídění odpadu občany a firmami. Požadujeme výrazné zlepšení pravidelného úklidu veřejných komunikací a prostor, odstranění černých skládek a vraků, rekultivaci zaplevelených úhorů, skládek a poničeného zemědělského fondu. Žádáme důsledné využívání možnosti výzev a postihů podle stavebního zákona pro zlepšení vzhledu města.

6. Boj s klientelismem politických stran a korupcí

 • Budeme i nadále usilovat o vykořenění jakýchkoli forem korupčního jednání a klientelismu z komunální politiky.
 • Požadujeme posílení kontroly průběhu výběrových řízení na veřejné zakázky či veřejné soutěže s důraznějším využitím práv zřizovatele a s cílem zabránit předražování, tunelování, korupci a klientelismu. Chceme účast zastupitelů a zástupců veřejnosti na výběrových řízeních.
 • Prosazujeme prověření účelnosti dříve uzavřených hospodářských smluv.
 • Trváme na transparentním výběru při obsazování funkcí v orgánech firem s vlastnickou strukturou Prahy. Z principu odmítáme trafiky upevňující vztahy ve vládnoucí koalici. Považujeme za nezbytné vypracovat taková pravidla a systémová opatření, která znemožní přidělování trafik a kumulace funkcí. Žádáme zveřejňovat u všech kandidátů, který politický subjekt je navrhl a přesně definovat, kdy může dojít ke střetu zájmů. Postup Rady HMP při výběru kandidátů musí být prováděn přísně podle zákona a musí být reálně kontrolovatelný zastupitelstvem a veřejností.

7. Právo občana rozhodovat

Vystupujeme důrazně proti přehlížení kritických názorů, proti jakýmkoli projevům arogance moci. Jsme přesvědčeni, že každý občan Prahy má právo vyjadřovat se k životu města a podstatně více než dosud o něm i rozhodovat.
Proto je naším cílem:

 • Zastoupení odborníků, občanských sdružení a iniciativ činných na území města v komisích rad a poměrné zastoupení ve výborech zastupitelstev dle výsledku voleb.
 • Vytváření místních občanských rad ze zástupců občanských sdružení, iniciativ a aktivních občanů, které budou poradními orgány zastupitelstev a jejich výborů.
 • Podpora komunitních center. Zavedení komunitního plánování služeb, tj. dohodou mezi zástupci města (městských částí), poskytovateli a uživateli služeb.
 • Přímá účast občanů na přípravě rozpočtů, tj. na rozhodování o výdajích.
 • Veřejné diskuse s občany nad územním a strategickým plánem, urbanistickými a architektonickými studiemi a nad zásadními projekty města a jeho městských částí před jejich schválením, a to i s možností uplatnění místního referenda, jehož závěry budou závazné.
 • Posílení významu petic a podnětů občanů a jejich odpovědné řešení. Odmítáme dosavadní praxi, která místo zaujetí věcného stanoviska zastupitelstvem, bere petice pouze na vědomí.
 • Budeme hájit právo každého Pražana vystoupit k projednávané věci na zasedání zastupitelstva a jeho výborů a při interpelacích.
 • Rychlé a korektní jednání při vyřizování záležitostí občanů na úřadech. Rozšíření úředních hodin. Zjednodušení vyřizování věcí a žádostí občanů, včetně rozšiřování elektronické dostupnosti radnic.
 • Provozování městského rozhlasového a televizního kanálu pod kontrolou rady, složené ze zástupců všech politických stran, jejichž členové byli zvoleni do zastupitelstev v Praze.
  Rovný přístup do všech radničních novin, jejich vydávání pod kontrolou redakčních rad složených ze zástupců všech politických klubů v zastupitelstvech.
 • Zajištění dostupnosti informací moderními komunikačními systémy.
 • Podávání informací občanům a občanským sdružením na radnicích zdarma.
 • Zřízení bezplatných občanských poraden na radnicích.

8. Hospodaření a kontrola

Dlouhodobě požadujeme financování města koncepčně směřovat do plánovitého rozvoje Prahy a peníze neprojídat v provozních výdajích. Majetek města je nás všech, nenechme jej rozkrádat, devastovat nebo nevýhodně rozprodávat. Chceme posílit efektivní hospodaření města postupnou reorganizací firem do městského majetkového holdingu, který bude plně pod vlastnickou kontrolou města. Jeho prostřednictvím budou zajišťovány základní funkce města a služby obyvatelům.

Naším zájmem je usilovat o:

 • Posílení postavení zastupitelstva vůči radě v rozhodovací a kontrolní činnosti úpravou zákona.
 • Přímou kontrolu činnosti úřadů města a městských částí a jimi zřizovaných organizací každým členem zastupitelstva a NKÚ včetně kontroly početního a odborného stavu úředníků radnic i pracovníků podřízených organizací a efektivnosti jejich práce.
 • Zrušení nevýhodného zadávání činností, které mohou vykonávat pracovníci městských úřadů a jejich organizací, externím firmám.
 • Řádnou evidenci, správu a ochranu majetku města, uvážlivé hospodaření, perspektivní posilování výše majetku a výnosů z něho. Prosazujeme včasné opravy a rekonstrukce poškozeného majetku Prahy.
 • Zabránění rozprodávání majetku pod cenou. Zemědělské a další plochy zeleně nesmí být předmětem pozemkových spekulací.
 • Včasný výkup pozemků pro výstavbu infrastruktury a stabilizaci zelených ploch. Klíčové služby chceme provozovat firmami ve vlastnictví Prahy.
 • Udržení územní rezervy pro budoucnost uvážlivými stavebními uzávěrami.
 • Navrácení distribuce pitné vody, odpadového hospodářství pod plnou kontrolu města. Chceme tím efektivněji kontrolovat tvorbu cen a vrátit zisky z podnikání s veřejnými službami zpátky do městské pokladny.
 • Zvýšení podílu dotací z EU a od státu na pražské investice.
 • Finanční spoluúčast developerů na výstavbě veřejného prostoru a infrastruktury města.
 • Posílení kontroly kvality a hospodárnosti činnosti organizací, jež uspěly v grantovém řízení.

9. Bezpečnost občanů a ochrana majetku
Chceme žít v bezpečí ve městě, kde se nebudeme bát o život a majetek.

Práce zastupitelů musí přinést v konečném důsledku:

 • Zvýšení profesionální připravenosti, efektivnosti práce a počtu strážníků Městské policie, rozšíření služeb strážníků – okrskářů Městské policie a hlídek příslušníků Policie ČR v terénu k zajištění bezpečnosti občanů a ochraně jejich majetku.
 • Realizaci uceleného systému prevence kriminality zaměřeného především na ochranu dětí, mládeže, žen a důchodců a na rizikové chování osob a skupin (obchod s lidmi, lichva, otrocká práce a šikana, divácké násilí, sprejerství a vandalismus, atd).
 • Zlepšení dopravní kázně a snížení nehodovosti zkvalitňováním přímého dohledu nad dodržováním pravidel provozu moderními prostředky a nekompromisní řešení dopravních přestupků. Rozšíření dozoru v kritických místech (přechody, křižovatky, vyhrazené jízdní pruhy, pěší zóny). Upravení světelné signalizace na přechodech tak, aby se na nich senioři cítili bezpečně.
 • Podporu všem složkám záchranného bezpečnostního systému (včetně SDH, ČČK), vytváření podmínek pro zkvalitnění jeho práce, včetně úprav krizového řízení.
 • Zajištění ochrany a připravenosti obyvatelstva, především na řešení následků možných mimořádných událostí (povodeň, průmyslové a ekologické havárie).
 • Zamezení aktivit a propagace neonacismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti, ale i nečinnosti úřadů k těmto jevům.
 • Nulovou toleranci k hazardu – likvidaci sítě herních automatů, kasin.
 • Opatření ke snižování poptávky po drogách protidrogovou prevencí, ale i zákazem reklamy na tabákové výrobky a alkoholické nápoje.
 • Odhalování a vytrvalé potírání drogové dealerské sítě.

10. Ochrana kulturního dědictví, dostupnost kultury a sportu pro všechny
Praha má obrovské kulturní bohatství, množství historických kulturních památek, muzeí, galerií, divadel staršího i mladšího data vzniku. Kulturní dědictví je třeba chránit a rozvíjet a současně zajistit i dostupnost této kulturní nabídky všem.

Prosazujeme:

 • Zpracování dlouhodobého výhledu kulturního rozvoje města, včetně financování kulturních zařízení a akcí, při zajištění jejich cenové dostupnosti pro občany.
 • Ochranu kulturního dědictví, památek a míst piety významných osobností a událostí dějin před jejich devastací, znevažováním a nevhodným využitím. Zásadně odmítáme umísťovat politicky účelové texty na pomník maršála Koněva a snahy o vymístění pomníku z veřejného prostoru.
 • Zastavení privatizace kulturního dědictví a historických památek. Spravovat je musí stát nebo kraj tak, aby sloužily všem občanům a návštěvníkům města.
 • Podporu tradičních institucí i nově vznikajících kulturních aktivit.
 • Podporu pražské kultuře ze strany státu, města a městských částí.
 • Jednoznačné rozlišení akcí města a akcí dotovaných z grantů, nabídka i nefinanční pomoci města a jeho organizací.
 • Ochranu historických kulturních památek před jejich devastací a nevhodným komerčním využíváním.
 • Zavedení cenově výhodného ročního předplatného pro vstup do galerií, knihoven, muzeí a památek, jež jsou ve správě města a městských částí nebo jsou jimi finančně dotovány.
 • Bezplatný vstup do galerií, muzeí a památek pro seniory a děti a mládež do 25 let věku.
  Rozšíření sítě poboček Městské knihovny a jejich modernizaci.
 • Rozvoj místní kultury v městských částech, lidové umělecké tvořivosti a kultur národnostních menšin.
 • Rekonstrukci Výstaviště, včetně obnovy Průmyslového paláce, s ohledem na zachování klidové zóny zeleně a rekreace ve Stromovce.
 • Rozvoj a obnova sportovišť v městských částech. Podporu domů dětí a mládeže, tělovýchovných jednot, občanských sdružení a organizací dětí a mládeže.

Zdroj: KV KSČM Praha