Zhodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění

Autor: Daniel Pawlas, poslanec PSP ČR

pawlas_danielNa zasedání vlády se projednával důležitý dokument, který se dotýká péče o naše zdraví a je tím pádem důležitý pro každého z nás. Jednotliví členové vlády byli seznámeni se Zhodnocením předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů na rok 2018 a střednědobých výhledů na roky 2019 a 2020 činných zdravotních pojišťoven a to Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, České průmyslové zdravotní pojišťovny, Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky a Revírní bratrské pokladny.

Hodnocení vycházelo z návrhů zdravotně pojistných plánů (ZPP) a střednědobých výhledů (SDV) sedmi činných zdravotních pojišťoven, které byly schváleny samosprávnými orgány ZP a doručeny k posouzení na Ministerstvo zdravotnictví (MZ) a Ministerstvo financí (MF).

Při tvorbě návrhů ZPP 2018 a SDV 2019 až 2020 zdravotní pojišťovny vycházely z predikovaných makroekonomických ukazatelů, regionálních specifik a vlastního výchozího stavu, především finančního.

Vláda tento materiál vzala na vědomí, pověřila předsedu vlády předložit materiál předsedovi Poslanecké sněmovny a zadala úkol ministrovi zdravotnictví odůvodnit ho při projednávání v Poslanecké sněmovně.

Jaká je predikce pro rok 2018?

V oblasti zdravotní politiky Ministerstvo zdravotnictví hodnotí především soulad s modelacemi dopadů úhradové vyhlášky na rok 2018. Bylo konstatováno, že systém veřejného zdravotního pojištění bude v roce 2018 stabilizovaný především vlivem vysokého tempa růstu objemu mezd a platů v české ekonomice. Růst reálného HDP je pro rok 2018 předpokládán ve výši 3,3 %. Pro roky 2019 pak MF odhaduje růst 2,6 % a 2020 2,4 %. Minimální mzda se zvyšuje s účinností od 1. 1. 2018 z 11 000 Kč na 12 200 Kč, měsíční pojistné OBZP se tak zvýší z 1 485 Kč na 1 647 Kč (nařízení vlády č. 286/2017 Sb.). Tyto aspekty, společně s výsledky za rok 2017, ovlivnily predikci následujícím způsobem:

Celkově systém v. z. p. podle očekávané skutečnosti roku 2017 vykázal příjmy ve výši 281,38 mld. Kč a výdaje 275,43 mld. Kč. Dosáhl tak v tomto roce přebytku cca 5,95 mld. Kč.

V roce 2018 jsou naplánovány příjmy v částce 297,19 mld. Kč a výdaje 295,44 mld. Kč. Systém bude v tomto roce hospodařit s přebytkem ve výši +1,75 mld. Kč.

Pro oblast příjmů je predikován tento vývoj:

* Příjmy systému v. z. p. v roce 2018 ovlivní v meziročním srovnání zvýšení částky vyměřovacího základu pojistného na veřejné zdravotní pojištění u osob, za něž je plátcem pojistného stát, a to z 6 814 Kč na 7 177 Kč za kalendářní měsíc. To představuje zvýšení měsíční platby za každého „státního pojištěnce“ o 49 Kč na 969 Kč (účinnost od 1. 1. 2018).

* Dále pak předpokládaný nárůst objemu mezd a platů v roce 2018 odhadovaný v Makroekonomické predikci MF z listopadu 2017 na 7,6 %.

* Dalším faktorem růstu příjmů bude zvýšení minimální mzdy z 11 000 Kč na 12 200 Kč v lednu 2018 a nárůst mezd ve veřejné správě.

* Příjmy z vlastního výběru pojistného budou činit 228,80 mld. Kč (meziroční nárůst o 14,56 mld. Kč, tj. o 6,8 %). Příjmy ze státního rozpočtu za osoby, za které je plátcem pojistného stát (dále „platba státu“), které spolu s výběrem pojistného podléhají stoprocentnímu přerozdělování, tvoří cca 22 % z celkových příjmů systému v. z. p. v plánované hodnotě 65,28 mld. Kč.

V oblasti výdajů se předpokládá, že vývoj bude tímto směrem:

* Celkové výdaje systému v. z. p. na rok 2018 jsou plánovány ve výši 295,44 mld. Kč. Při meziročním srovnání s rokem 2017 tak dojde k růstu o 20 mld. Kč z částky 275,43 mld. Kč (tj. o 7,3 %).

* Výdaje na zdravotní služby jsou plánovány ve výši 286,03 mld. Kč s meziročním nárůstem z 267,21 mld. Kč, meziročně tak vzrostou o 18,81 mld. Kč (7,04 %).

Plánované saldo příjmů a výdajů systému v. z. p. (vč. vlivu ostatní zdaňované činnosti) činí cca 1,75 mld. Kč, což představuje meziroční zhoršení o 4,2 mld. Kč. Všechny zdravotní pojišťovny s výjimkou OZP očekávají v roce 2018 kladná salda.

A jakou predikci očekávat pro roky 2019 a 2020 ?

Vzhledem k predikci růstu české ekonomiky se i pro roky 2019 a 2020 ZP očekávají značné nárůsty příjmů z vybraného pojistného, byť se tempo růstu oproti roku 2018 má snížit. Mezi hlavní faktory lze jmenovat např. zmírnění meziroční dynamiky objemu mezd a platů v české ekonomice, Negativně bude působit mírný pokles státních pojištěnců, především díky nízké nezaměstnanosti. Společně s dalšími faktory se uvedené vlivy projeví v růstu celkových příjmů mezi roky 2018 a 2019, resp. 2019 a 2020, o 4,3 %, resp. o 4 %. Celkové příjmy systému v.z.p. by v roce 2020 dosáhly 322,4 mld. Kč, což by oproti roku 2017 znamenalo zvýšení o 41 mld. Kč (+14,6 %).

Zdroj: Mediálné úsek ÚV KSČM