Činnost obvodní organizace směrem k veřejnosti

OV KSČM organizuje nebo se podílí na organizaci řady aktivit. Spolupodílíme se na přípravě plesu pražské stranické organizace (soudružky Hadáčková, Kučerová a členové strany dary do tomboly), oslavě 1. máje, slavnosti HaNo. 51. ZO KSČM v Horních Měcholupech pořádá oslavu MDŽ s hudbou a malým občerstvením, které připravují tamější soudružky. Květiny na takové akce zajišťuje s Jaroslava Dlouhá. Podařilo se zkoordinovat rozdání HaNo na Praze 15 s příspěvkem zastupitele J. Hudečka. V této souvislosti děkujeme tajemníku KV s. V. Pázlerovi za spolupráci. Obdobnou akci chceme zopakovat na počátku roku 2016.

Přes Sdružení pro práci s mládeží a seniory, které vede tajemnice OV s. Olga Hadáčková, organizujeme tuzemské i zahraniční pobyty i dětský tábor částečně s dětmi z DD. V květnových dnech vždy uctíme památku padlých ve II. svět. válce na pietních místech našeho obvodu a zejména na čestném pohřebišti rudoarmějců na Olšanských hřbitovech. Naši členové se účastní řady demonstrací, organizovaných i jinými subjekty např. za vystoupení z NATO, proti průjezdu amerického kontingentu přes naše území, aj. Přejali jsme námět OV Prahy 3 a začali jsme v tomto roce organizovat na SeOV diskusní podvečery na různá témata, otevřená všem členům i našim příznivcům. Některá i ve spolupráci s SDS a SPaS. Poděkovat je třeba erudovaným lektorům, kteří si vyhradili na náš záměr čas: Václavu Exnerovi – Čína v současnosti, Petru Kaifošovi – výpočetní technika v globalizovaném světě, Miroslavu Grossmannovi – Ukrajina a její problémy, Oskaru Krejčímu – jaká jsou rizika současného světa, Emilu Voráčkovi – Rusko dnes, Vladimíru Prorokovi a Jiřímu Grossmannovi – Migrace a budou následovat další. Diskusní podvečery jsou zařazeny do plánu práce OV a vždy jste všichni srdečně zváni. Pravidelně jednou za měsíc organizujeme bezplatný rozdej HaNo na Strašnické, který zabezpečují ss. Karel Hošek, Daniela Jelínková, Josef Růžička, Vladimír Feryna. Využíváme i petičního stánku ke shromažďování podpisů pod řadu petic. I nadále rozšiřujeme kontakty a komunikaci se členy přes internet. OV přeposílá získané informace, zejména v oblasti vnitřní i mezinárodní politiky. Za sběr takových informací děkujeme Pavlu Rejfovi a dalším.

Pro informování členské základny vydáváme občasník „Desítka“ s informacemi vnitrostranického charakteru i naším dílčím názorem na vnitřní i zahraniční problematiku, včetně poděkování a blahopřání jubilantům. OV KSČM má také své webové stránky na adrese www.desitka.org, které technicky zabezpečuje nestraník Vladimír Mikuša. Máme snahu o zvyšování jejich přitažlivosti, a to jak po stránce grafické, tak nasazením příspěvků, jež nejsledovanější média zamlčují. Nemůžeme se sice rovnat např. stránkám Parlamentních listů, přesto máme na těchto stránkách nezanedbatelnou návštěvnost. Musíme však naše stránky posílit o vlastní příspěvky. Není to úkol pouze pro naše zastupitele a funkcionáře OV, ale pro nás všechny.

V těchto souvislostech je nutné vyzdvihnout práci našich zastupitelů na Praze 10 a Praze 15. Svým jednáním významně ovlivňují pohled veřejnosti na naši stranu. Mají širší možnosti kontaktů na představitele politických subjektů v místě, poznávají zázemí mnoha rozhodnutí zastupitelstev, vyjadřují názory a stanoviska k projednávaným problémům. Není to vždy jednoduché a někdy ani jednoznačné. Propletence osobních zájmů jednotlivců, tlaky firem, více možných řešení u projednávané problematiky, každé se svými klady a zápory. To vše naši zastupitelé vždy hodnotí z pohledu našeho volebního programu, celkové politiky KSČM i výhodnosti pro většinu občanů městské části. Je to práce časově náročná, ani ne tak při samotných jednáních zastupitelstev, ale zejména v přípravě na tato jednání. I přes jejich nepochybně profesionální přístup, stále zaznamenáváme snahu o vyřazení jejich vlivu z rozhodovacího procesu. Zastupitelé vcelku pravidelně docházejí na plenární zasedání OV a informují o politické situaci na MČ a o významnějších problémech k řešení, jež samozřejmě společně konzultujeme a navrhujeme východiska. Musíme podotknout, že mimo s. J. Čunátové (předsedkyně KoV na MČ P 10) jsou všichni ostatní v neuvolněných funkcích. Rovněž je třeba zmínit, že všichni zastupitelé podporují stranu zvýšeným členským příspěvkem, či finančním darem (nečlenové KSČM).

Při této příležitosti OV KSČM děkuje všem našim zastupitelům, Janě Čunátové, Luboši Ledlovi, Jiřímu Hudečkovi a Karlu Pavlíčkovi, za nelehkou a profesionální práci odváděnou v zastupitelstvech MČ P 10 a P 15.

Je zcela zřejmé, že otevřenost jednání celé obvodní organizace a pochopení nutnosti spolupráce s jinými polit. subjekty (SDS), alternativními uskupeními a sympatizanty je pro nás určitým východiskem vzhledem k naplnění stranických úloh na našem obvodu a k zachování sídla OV i po r. 2018 a především ke stálému kontaktu s občany.

Ještě jednou nám dovolte poděkovat všem funkcionářům ZO a členům naší obvodní organizace za podporu, kterou dáváte funkcionářům pléna OV, při uskutečňování politiky strany v našem obvodu.

Děkujeme.