Úvodní slovo předsedy OV

Vážené soudružky, vážení soudruzi,

scházíme se dnes ke konání naší obvodní konference, abychom zhodnotili svou práci v období od minulé konference (2013), a především abychom se připravili na IX. sjezd KSČM, který se koná 14. a 15. května 2016 v Praze. Posoudíme materiály předkládaných sjezdu, vyjádříme k nim svá stanoviska a schválíme kádrové návrhy v celé vertikále stranické struktury. Při této příležitosti si připomeňme alespoň některé související záležitosti.

Vycházím z toho, že všichni jsme si vědomi vysoké dynamiky současných změn ve světě, přestavby vztahů mezi zeměmi a vytváření nových ekonomických, politických i vojenských uskupení, že svět se vrátil, i když s dílčími odlišnostmi, na cestu kapitalismu i ve státech bývalé socialistické soustavy. Za této situace musíme znovu otevřít díla klasiků marxismu, rozšířit je o nové poznatky a aplikovat obohacené přenést do praxe. Říkáme-li oprávněně, že marxismus je věda, potom se nesmíme bát dalšího bádání, nebo se dokonce bránit jeho poznatkům.

Když naše generace chodila na ZŠ, učili jsme se, jak člověk dobývá přírodu, generace po nás, jak je nutné s přírodou žít, a dnes se žáci učí, jak přírodu chránit. Ve fyzice jsme se učili, že nejmenší částečka hmoty je proton a elektron, ale dnes je již známa celá řada dalších částic. Naše generace se učila, že světová populace čítá 4.5 mld. obyvatel, dnes je to 7 mld. Vyrostli jsme za socialismu, ale dnešní lidé do 35 let vědí o minulém systému jen to nejhorší. Připomínám to proto, že naši funkcionáři a většina členské základny se nikdy nebáli „kousnout do kyselého jablka“, hledat jádro problému a někdy přistoupit k netradičnímu řešení. Byly to mnohdy diskuse ostré, ale vždy podložené argumenty. Myslím, že pro nás všechny bylo přínosem, že starší a zkušení soudruzi se tehdy nebáli svěřit vedení OV nám, mladším členům strany. Nakonec totéž čeká i moji generaci a ani my se nebudeme bát. Máme ve svých řadách mladší členy, kteří mají předpoklady a schopnosti v naší práci pokračovat, i když to pro ně v současné době nebude jednoduché. Připomeňme si i jména těch, kteří pomáhali formovat naši práci a na našich seminářích vždy byli vítanými hosty – například soudruzi Miloslav Formánek, dnes již zemřelý Zdeněk Hába, Miloslav Ransdorf, Jiří Dolejš i člen pléna našeho OV s. Josef Heller. V tomto smyslu pracujeme dále.

Dnes můžeme říci, že výstavba socialismu v ČSSR přinesla řadu pozitivních změn, které se ve svém souhrnu promítly do důstojnějšího života člověka. Měla však svá omezení, která omezovala možnost dalšího vývoje a nakonec vedla k vytěsnění komunistických stran z rozhodovacích procesů. Dnes na to prostě musíme jít jiným způsobem a rámcová teorie by pro to již byla připravena.

A tak jsme všichni zataženi do kapitalistické globalizace (připomeňme si, že globalizaci jako objektivní společenský jev předvídal již K. Marx). Nebudu se podrobně zmiňovat o chaosu, tisících mrtvých lidí a milionech lidí na útěku. Všichni tento stav pozorně sledujeme, včetně možných následků. Ale domnívám se, že pro nás, komunisty, je důležité, že pokus o vybudování jednopolárního světa pod vedením USA se hroutí, jimi hlásaný boj za údajnou svobodu a demokracii (ve skutečnosti boj o moc ve světě a o ovládnutí přírodních zdrojů a surovin) se zcela zdiskreditoval. Lidí věřících v nezištnost jejich pohnutek kvapem ubývá. Možná se naplňují slova K. Marxe o kapitalismu, který je sám sobě hrobařem. Ale co my, komunisté? V době, kdy kapitál, a nejen americký a evropský, ovládá planetu a plundruje přírodní zdroje i ekonomiku v mnoha zemích, včetně těch domovských, nemůžeme vyřešit současné problémy odděleně, pouze na národní úrovni. Je nutné přistoupit k důslednější spolupráci – internacionalismu. Je jednou z hlavních myšlenek marxismu a měl by být spojujícím tématem. Proti kapitalistické globalizaci prosazovat globalizaci socialistickou. Tím bychom „překročili“ řadu rozporných historických náhledů na minulost doma i mezi ostatními komunistickými stranami, který nám další postup a spolupráci znesnadňuje. Samozřejmě je nutné na takovém tématu, alespoň rámcově, zapracovat a předložit ho ostatním levicovým stranám k diskusi. Bez sjednoceného postupu a hledání kompromisů nám to prostě nepůjde ani ve světě, ale ani doma.

K tomu ovšem musíme v prvé řadě opustit rétoriku o tržním hospodářství a otevřeně mluvit o kapitalismu. Kapitalismus, jeho úzké zaměření na zisk, v současné době již nerespektuje žádná pravidla, ani ta svá, a to je příčinou současné vyhrocené mezinárodní situace. Úprk od dolaru začíná nabývat nebývalých rozměrů. Aktuální ohrožení Evropy, a tím i naší země, migrační vlnou katastrofálních rozměrů, má již reálný obrys. Situace se uspokojivě neřeší – napřed otevřená náruč, nyní policejní opatření a povolávání armády v řadě zemí Evropy. Teprve nyní, po tragických událostech ve Francii, přišly špičky EU na to, že obavy občanů, aby mezi neprověřenými imigranty nepřicházeli i teroristé, mohou být oprávněné. Pohyb statisíců migrantů z oblastí Blízkého východu a severní Afriky bude obtížné zastavit, pokud se nebudou řešit příčiny tam, kde války, bída a chaos migraci způsobily. Levice a KSČM proto musí podpořit efektivní způsoby boje s IS, včetně razantního řešení leteckými údery prováděnými Ruskou federací na teroristy z IS. Na to ale musí navazovat i plán obnovy ekonomiky a infrastruktury zcela rozvrácených zemí, aby jejich občané měli naději, že ve své domovině mohou bezpečně žít a najdou zde práci.

Globální rozložení mocenských sil se očividně mění a tím se mění i současný stav světa. Pravice v ČR „vrčí“, ale dochází jí dech, obecně a ve vztahu k imigraci zvláště, a proto ten, kdo má jiný názor, je označen za nacionalistu, xenofoba a rasistu. USA, EU a NATO ztrácejí hegemonii a privilegované pozice. Globalismus pomalu, ale jistě počíná působit proti nim. Existující uskupení zemí BRICS, reálná strategie spolupráce mezi RF a ČLR v ekonomice i ve vojenství znamená nový nástup multipolarity. Avšak nebezpečí války s nedozírnými následky není odstraněno. Boj o mocenské ovládnutí strategických míst se surovinami a cest k jejich dopravě stále trvá a je v podstatě příčinou krizových situací v Sýrii, v severní Africe, na Ukrajině a jinde. Vedle střetů v ekonomické a vojenské rovině jsme svědky informační a propagační války.

Současný stav světa se stále mění a ne všechny změny lze hodnotit negativně. Nenechávejme se unést soustavným klamáním a dezinformacemi rozhodujících médií, vždyť máme vlastní zdroje informací a mnozí z nás si je dokáží nalézat v internetu. Jakým způsobem se do budoucna budou řešit spory na světové scéně, dnes vidíme na příkladu Sýrie, kde konečně k jednacímu stolu zasedli všichni, kdo jsou na konfliktu zainteresováni.

Za této mezinárodní situace připravujeme náš IX. sjezd. Jsem přesvědčen, že funkcionáři obvodního výboru udělali vše, co bylo v jejich silách pro zdárný průběh VČS ZO. Nenalháváme si, že vše proběhlo podle našich představ, ale také respektujeme schopnosti a předpoklady té které základní organizace. Podrobnější hodnocení je v jiné části naší zprávy. Dovolte mi, abych se krátce zastavil u našich kádrových návrhů. Chci zdůraznit, že v naší organizaci jsme nikdy neříkali delegátům konference, koho si přejeme a koho ne. Všichni navržení kandidáti vždy byli na našich kandidátkách umístěni podle vol. řádu a měli stejné šance. Volby vždy probíhaly tajným hlasováním. Ani dnes tomu nebude jinak. Zvolme členy strany, zejména do vyšších str. orgánů, kteří prokázali odbornou zdatnost, vyjednávací schopnosti a psychickou odolnost. Zvolme takové, kteří prokazují strategické uvažování. Strategické uvažování našich čelných představitelů, bude v následujícím období velice důležitá vlastnost. Z rozhovorů s novými uchazeči o členství v KSČM mj. vyplývá ocenění argumentační schopnosti našich funkcionářů a slušného vystupování na veřejnosti.

V materiálech máte předloženo v písemné formě představení kandidátů na funkci místopředsedů ÚV KSČM s. Valenty a s. Štefka, kteří jsou na naší kandidátce, ale našeho jednání se nemohou zúčastnit. Čtenáři HaNo je znají z jejich příspěvků.

Vážené soudružky, vážení soudruzi,

na minulé konferenci jsem byl některými delegáty upozorněn, že mé úvodní vystoupení bylo dlouhé. Proto mi dovolte, abych jménem svým i jménem funkcionářů OV už jen poděkoval všem předsedům, členům výborů ZO a členské základně za odvedenou práci v uplynulých volbách a především při plnění úloh strany na Praze 10. Zachovejme si optimismus a rozvahu v naší další činnosti.

Čest práci!